Publisher information

ANNALS OF WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
INSTRUCTION FOR ATUHORS

 


INSTRUCTION FOR AUTHORS
AGRICULTURE (AGRICULTURAL AND FOREST ENGINEERING)

1. In Annals of Warsaw University of Life Sciences there can be published the original scientific works, contributing to scientific knowledge development in the field of agricultural and forest engineering:

 • experimental research works with conclusions resulted from carried out investigations,
 • theoretical research studies with conclusions resulted logically from presented theories and confirmed in empirical experiments.

2. Papers submitted to Editorial Board are being reviewed.

3. The paper should contain: first name and surname of author(s), authors’ affiliation, title, abstract, key words, introduction, notation (if needed), material and methods, results and discussion, conclusions, references (cited in the text) and summary, and also authors’ addresses for correspondence (on a separate sheet).

4. Overall length of paper – 6–8 pages (A4, each full page containing 30 lines, each line of 60 characters), including tables and figures. One printed copy should be submitted together with its electronic version (on floppy disk or CD).

5. References – should contain only publications cited in the text, listed in alphabetical order according to authors’ names, e.g.:
Klimkiewicz M., 2007: Neural model for localization of the injection pump damaged elements. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 51: 79–83.

6. Citation of references included in the text (also in tables and figures) must contain author’s name and year of publication, e.g.: [Klimkiewicz, 2007]. Several works of the same author(s) of the same year should be distinguished with letters, e.g.: 1994a, 1994b, etc.

7. Equations and other mathematical formulas should be numbered in round brackets on the r.h. side.

8. The papers not conformed to the above requirements will be returned to the author(s) for correcting the manuscripts.

9. The authors get no fee for publishing of their papers. The Editorial Board reserves the right to introduce some payments for publishing the papers, depending on current editorial costs.

<--- BACK

 

1. W czasopiśmie Annals of Warsaw University of Life Sciences mogą być publikowane oryginalne prace naukowe z dyscypliny techniki rolniczej i leśnej:

 • eksperymentalne prace badawcze, z których wnioski wynikają z przeprowadzonych doświadczeń,
 • teoretyczne prace badawcze, z których wnioski wynikają logicznie z prezentowanej teorii oraz są potwierdzone przez doświadczenia empiryczne.

2. Artykuły skierowane do Redakcji są poddawane recenzji.

3. Artykuł powinien zawierać: imiona i nazwiska autorów, nazwy instytucji, w których pracują, tytuł, synopsis, słowa kluczowe, wstęp (wprowadzenie), wykaz oznaczeń (jeśli potrzebny), metodykę, wyniki badań i dyskusję, wnioski, bibliografię (literaturę cytowaną) i streszczenie oraz adresy autorów do korespondencji (na dodatkowej stronie).

4. Objętość artykułu – liczba stron 6–8 (A4, po 30 wierszy na stronie, 60 znaków w wierszu), wraz z tabelami i rysunkami. Do redakcji należy przesłać jeden egzemplarz maszynopisu wraz z jego wersją elektroniczną (płyta CD).

5. Bibliografia – powinna zawierać wyłącznie publikacje przywołane w tekście, umieszczone w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów, np.:
Klimkiewicz M., 2007: Neural model for localization of the injection pump damaged elements. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 51: 79–83.

6. Powołanie się na pozycje bibliograficzne umieszczone w tekście (także w tabelach i na rysunkach) powinno zawierać nazwisko autora i rok opublikowania, np.: [Klimkiewicz, 2007]. Kilka prac tego samego autora (autorów)w tym samym roku należy oznaczyć literami: np.: 1994a, 1994b, itd.

7. Równania i inne formuły matematyczne należy numerować w nawiasach okrągłych z prawej strony.

8. Prace rażąco odbiegające od powyższych wymagań będą zwracane autorom w celu dokonania niezbędnych poprawek.

9. Autorzy nie otrzymują honorarium. Redakcja zastrzega sobie prawo do opłat za publikację artykułów, odpowiednio do bieżących kosztów wydawniczych.


INSTRUCTION FOR AUTHORS
HORTICULTURE AND LANDSCAPE ARCHITECTURE

The editorial Office of Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Horticulture and Landscape Architecture accepts only original scientific papers, not previously published or survey papers. The paper should be written in the English language. The volume of the manuscript should not exceed 0.5 of a printed sheet (max 12 pages of A4 size, including figures, tables, references and summary) and should consist of the following elements:

 1. name and surname of the author/authors
 2. title of the paper
 3. abstract (max 200 words)
 4. text of the paper
 5. abstract in Polish
 6. tables and figures with captions
 7. mailing address of the author

Files containing the text, drawings, photographs and other accompanying documents should be delivered by e-mail to the address: a_hla@sggw.pl Exact information for authors can be obtained here

<---BACK