Management of hunting animals population as breeding work. Part I: Impact of hunting and breeding work on animal conditions

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 57 (2), 2018: 183–192
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 57 (2), 2018)
DOI 10.22630/AAS.2018.57.2.18

Management of hunting animals population as breeding work. Part I: Impact of hunting and breeding work on animal conditions

KATARZYNA TAJCHMAN, LESZEK DROZD
Department of Ethology and Animal Welfare, Sub-Department of Game Management University of Life Sciences in Lublin

Abstract: Management of hunting animals population as breeding work. Part I: Impact of hunting and breeding work on animal conditions.
The paper shows that rational management of game populations is a set of breeding practices. These mainly involve creation of appropriate conditions that will be most beneficial for normal development and reproduction of animals. However, game breeding is considerably more difficult and hunters face problems that differ from those encountered by breeders of domesticated animals. This part is focused on hunting work that can determine and primarily improve the ontogenic quality of animals. Unlike in livestock breeding, the size of the home range and living conditions of game animals can be improved by enrichment of the feed and shelter base, regulation of the population size by culling weak/diseased individuals, and minimization of stress factors. The results confirming the impact of the hunting and breeding treatments are illustrated in a population of roe deer.

Keywords:
breeding, hunting management, ontogenic quality

Streszczenie: Gospodarowanie populacjami zwierząt łownych jako hodowla. Część I: Wpływ prac łowiecko-hodowlanych na kondycję zwierząt. W pracy wykazano, że racjonalne gospodarowanie populacjami zwierząt łownych to zespół zabiegów hodowlanych. To przede wszystkim tworzenie odpowiednich warunków, najbardziej korzystnych, odpowiadających w możliwie największym stopniu właściwemu rozwojowi i rozmnażaniu się zwierzyny. Hodowla zwierząt łownych jednak jest o wiele trudniejsza, a myśliwi napotykają się na problemy zupełnie inne niż hodowcy zwierząt udomowionych. W części tej zwrócono uwagę na prace łowieckie, dzięki którym można kształtować, a przede wszystkim poprawiać kondycję osobniczą zwierząt. Porównując hodowlę zwierząt dzikich do udomowionych areały osobnicze zwierząt dzikich można poprawiać poprzez wzbogacanie bazy żerowej i osłonowej, regulowaniu liczebności poprzez odstrzał osobników słabych/chorych czy też minimalizowanie czynników stresogennych. Wyniki potwierdzające wpływ zabiegów łowiecko-hodowlanych przedstawiono na populacji sarny.

Słowa kluczowe: hodowla, gospodarka łowiecka, kondycja osobnicza

Please use the following format to cite the selected article:
TAJCHMAN KATARZYNA, LESZEK DROZD Management of hunting animals population as breeding work Part I: Impact of hunting and breeding work on animal conditions.Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 57 (2), 2018: 183–192. DOI 10.22630/AAS.2018.57.2.18

Authors’ address:
Katarzyna Tajchman
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Katedra Etologii i Dobrostanu Zwierząt
Zakład Hodowli Zwierząt Dzikich
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
e-mail: katarzyna.tajchman@up.lublin.pl