Twenty years of theEuropean bison Lowland Line Bison bonasus bonasus conservation in captivity

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 57 (2), 2018: 171–181
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 57 (2), 2018)
DOI 10.22630/AAS.2018.57.2.17

Twenty years of the European bison Lowland Line Bison bonasus bonasus conservation in captivity

ANNA SOBIERAJ, WANDA OLECH
Faculty of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract:Twenty years of the Lowland European bison Bison bonasus bonasus conservation in captivity. The aim of the work was to track back changes taking place in the Lowland European bison population kept in captivity in years 1995-2015. The material for the study was data from European Bison Pedigree Book, collected from the years 1924-2015. The parameters such as inbreeding coefficient, kinship coefficient, contribution of founder genes and completeness of pedigree information were analyzed as well as the demographic structure of the population. Over the past 20 years, a steady increase in the population size has been observed. The share of different countries in Lowland wisent breeding also changed. The study showed that the accuracy of pedigree information decreased significantly between 1995 and 2015. In 1995 169 from 342 animals living in captivity had full pedigree information. In 2005 it was 76 from 320 animals. Within the population being alive in 2015, only 62 form 577 (10%) of all animals from Lowland line have full pedigree information, that leads to the founders of the population. An increase in the average values of inbreeding coefficient in the population and mean kinship was also observed.

Key words: European bison, Bison bonasus bonasus, population genetics, captive breeding

Streszczenie: Dwadzieścia lat ochrony linii nizinnej żubra Bison bonasus bonasus w niewoli. Celem pracy było prześledzenie zmian zachodzących w populacji żubrów linii nizinnej utrzymywanych w niewoli w latach 1995-2015. Materiał do badania stanowiły dane z Księgi Rodowodowej Żubrów zebrane z lat 1924-2015. Analizie podlegały takie parametry jak współczynnik inbredu, współczynnik kinship, udział genów założycieli oraz kompletność informacji rodowodowej. Analizie podlegała także struktura demograficzna populacji. W ciągu ostatnich 20 lat obserwowany jest stały wzrost liczebności populacji. Zmienił się także udział poszczególnych krajów, w hodowli żubrów linii nizinnej. Wykazano, iż między latami 1995 a 2015 znacząco spadła dokładność informacji rodowodowej. W 1995 169 z 342 zwierząt utrzymywanych w niewoli miało pełną informację rodowodową. W 2005 było to już jedynie 76 z 320 zwierząt. W populacji żyjącej w 2015 roku jedynie 62 z 577 (10%) zwierząt ma pełną informację rodowodową, taką która prowadzi do założycieli populacji. Obserwowany jest także wzrost średniego współczynnika inbredu w populacji oraz Mean Kinship.

Słowa kluczowe: Żubr, Bison bonasus bonasus, genetyka populacji, hodowla w niewoli.

Please use the following format to cite the selected article:
SOBIERAJ A., OLECH W. Twenty years of the European bison Lowland Line Bison bonasus bonasus conservation in captivity.  Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 57 (2), 2018:171–181. DOI 10.22630/AAS.2018.57.2.17

Authors’ address:
Anna Sobieraj
Katedra Genetyki I Ogólnej Hodowli Zwierząt,
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW,
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
e-mail: annasobieraj3@gmail.com