Parasites in dogs – prevention and control according to the questionnaire analysis

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 57 (2), 2018: 159–170
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 57 (2), 2018)
DOI 10.22630/AAS.2018.57.2.16

Parasites in dogs – prevention and control according to the questionnaire analysis

MICHAŁ ROGALSKI , AGNIESZKA BORUTA, ANNA ALBERA-ŁOJEK, WŁADYSŁAW JANIKOWSKI, MARTYNA BATORSKA
Faculty of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Parasites in dogs – prevention and control according to the questionnaire analysis. The aim of the study was to determine the extent of knowledge of dog owners on the incidence of parasitic diseases, their negative consequences and preventive measures. The research material was based on data from 162 anonymous questionnaires. The study was conducted in the period between July and October 2015, among owners of dogs living in different regions of Poland. Analysis of the results showed that most respondents were aware of the dangers posed by the development of parasitic diseases in their animals, however the extent of their knowledge was insufficient and required further deepening. Unfortunately, 6% of owners do not use any form of antiparasitic prophylaxis. Less than half of the respondents declared that they regularly pick up their dog’s waste. More than half of the surveyed owners were not aware of the type and programme of antiparasitic prevention used by the vets, or the necessary changes in the dog's pharmacological treatment. The largest group of owners (32% of respondents) used the prevention of ectoparasites twice a year. Nearly half of the respondents used antiparasitic drops as a precaution against ectoparasitic diseases, while 33% used antiparasitic collars. 40% of respondents seeking to increase the effectiveness of protection against parasitic infestations applied two different forms of treatment simultaneously. The results of the questionnaire surveys indicated, according to specialists recommendations, that there was insufficient frequency of using antiparasitic treatment against endoparasites. Single deworming was performed by 41% of respondents while the smallest group of respondents (12%) did it three times.

Key words: parasites, dogs, prevention, combating parasites

Streszczenie: Pasożyty u psów – profilaktyka i zwalczanie w świetle badań ankietowych. Celem przeprowadzonych badań była próba określenia zakresu wiedzy właścicieli psów na temat występowania chorób pasożytniczych, ich negatywnych następstw oraz działań prewencyjnych. Materiał badawczy stanowiły dane pochodzące ze 162 anonimowych ankiet. Badania przeprowadzono w okresie od lipca do października 2015 roku, wśród właścicieli psów zamieszkujących różne rejony Polski. Analiza wyników wykazała, że większość respondentów posiadała wiedzę na temat zagrożeń wynikających z faktu rozwoju chorób pasożytniczych u posiadanych zwierząt, jednakże zakres tej wiedzy był niewystarczający i wymagał pogłębienia. Niestety 6% właścicieli nie stosowało żadnej formy profilaktyki przeciwpasożytniczej. Mniej niż połowa respondentów zadeklarowała, że regularnie sprząta odchody swoich podopiecznych. Ponad połowa ankietowanych właścicieli nie posiadała informacji na temat rodzaju i programu profilaktyki przeciwpasożytniczej stosowanej przez lekarza weterynarii, oraz o wprowadzaniu koniecznych zmian w aplikowanych psom środkach farmakologicznych. Najliczniejsza grupa właścicieli (32% ankietowanych) stosowała profilaktykę przeciw ektopasożytom dwukrotnie w ciągu roku. Prawie połowa respondentów, jako prewencję chorób wywoływanych przez ektopasożyty, stosowała preparaty w formie kropli, zaś 33% obroże przeciwpasożytnicze. 40% respondentów dążąc do zwiększenia skuteczności ochrony przed infestacją pasożytami, stosowało jednocześnie dwa preparaty w różnych formach. Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wskazują na niedostateczną częstotliwość stosowania zabiegów zwalczających endopasożyty. Jednokrotne odrobaczanie psów wykonywane było przez 41% ankietowanych zaś trzykrotne przez najmniej liczną grupę respondentów (12%).

Słowa kluczowe: pasożyty, psy, profilaktyka, zwalczanie.

Please use the following format to cite the selected article:
ROGALSKI M., BORUTA A., ALBERA-ŁOJEK A., JANIKOWSKI W., BATORSKA M. Parasites in dogs – prevention and control according to the questionnaire analysis. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 57 (2), 2018: 159–170. DOI 10.22630/AAS.2018.57.2.16

Authors’ address:
Agnieszka Boruta
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Poland
e-mail: agnieszka_boruta@sggw.pl