Characteristics of alpaca wool from farmed animals located on different continents

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 57 (2), 2018: 151–158
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 57 (2), 2018)
DOI 10.22630/AAS.2018.57.2.15

Characteristics of alpaca wool from farmed animals located on different continents

AURELIA RADZIK-RANT, OLGA POFELSKA, WITOLD RANT

Faculty of Animal Sciences, Warsaw University of Life Science-SGGW

Abstract:Characteristics of alpaca wool from farmed animals located on different continents. Interest in breeding alpacas around the world is related to the acquisition of valuable fibre from these animals.The characteristics of alpaca wool are influenced by both genetic and environmental factors.The aim of the study was to compare chosen traits of Huacayaalpaca wool from three farms located in Australia, Africa and Europe.The wool samples were collected from 30 alpacas, 10 from each farm the assessed wool characteristics included: fibre diameter, level of medullation and staple length was determined. The following fibre types have been identified: with continuous medulla, with partial medulla and no-medullated.Similar results were obtained with respect to the fibre diameter, staple length, the level of medullation and even distribution of the type of medullated fibres in all tested farms.

Key words: alpaca wool, fibre diameter, medullation, geographical location

Streszczenie:Charakterystyka porównawcza wybranych cech wełny alpak pochodzących z farm położonych na różnych kontynentach. Zainteresowanie hodowlą alpak na całym świecie związane jest z pozyskiwaniem od tych zwierząt cennego włókna. Na cechy wełny alpak mają wpływ zarówno czynniki genetyczne jak również warunki środowiskowe. Celem przeprowadzonych badań było porównanie wybranych cech wełny alpak rasy huacaya pochodzących z trzech farm położonych w Australii, Afryce i Europie. Próby wełny pobrano od 30 alpak, po 10 z każdej fermy, na których określono grubość włókien, długość zespołów oraz stopień rdzenistości. Grubość włókien mierzono metodą mikroprojekcyjną. Jednocześnie z pomiarem grubości określono zawartość włókien z obecnością rdzenia. Identyfikowano włókna z: rdzeniem ciągłym, z rdzeniem przerywanym oraz włókna bezrdzeniowe. Uzyskano podobne rezultaty w odniesieniu do grubości wełny, jej długości jak i przede wszystkim stopnia rdzenistości, a nawet rozkładu rodzaju włókien rdzeniowych, we wszystkich badanych fermach.

Słowa kluczowe:wełna alpak, grubość włókien, rdzenistość, położenie geograficzne

Please use the following format to cite the selected article:
RADZIK-RANT AURELIA, OLGA POFELSKA, WITOLD RANT Comparative characteristics of chosen alpaca wool traits from farms located on different continents. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 57 (2), 2018:151–158.DOI 10.22630/AAS.2018.57.2.15

Authors’ address:

Aurelia Radzik-Rant
Zakład Hodowli Owiec i Kóz
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Poland
e-mail: aurelia_radzik_rant@sggw.pl