Use of hop cones in growing beef cattle nutrition

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 57 (2), 2018: 121–131
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 57 (2), 2018)
DOI 10.22630/AAS.2018.57.2.12

Use of hop cones in growing beef cattle nutrition

ANDREJ LAVRENČIČ, TATJANA PIRMAN , SILVESTER ŽGUR

Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Slovenia

Abstract: Use of hop cones in growing beef cattle nutrition. The objective of this study was to determine the effect of the supplementation of bull diets with hop cones on growing bull performance, the concentrations of blood analytes, including liver enzymes. Twenty-four growing bulls of Slovene autochthonous Cika breed (BW 373 kg; age 329 days) were randomly allocated to 6 pens (4 animals/pen). Before the start of experiment all animals received the same basic TMR which was afterwards either not supplemented (control; 2 pens) or supplemented with 50 g/animal (H50; 6 g of hop dry matter (DM)/kg diet DM; 2 pens) or 100 g of hop cones/animal (H100; 11 g DM/kg diet DM; 2 pens) daily. Bulls were weighed at the start of the experiment and then again after 30 and 60 days of experiment and average daily gain (ADG), dry matter intake (DMI) and feed-to-gain ratio (F:G) were calculated. At each weighing day, the blood samples were taken from each bull and plasma glucose and serum non-esterified fatty acids (NEFA), beta-hydroxy butyrate (BHBA), urea, alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST) and γ-glutamyl transferase (GGT) were determined. The inclusion of hop cones in the diet did not have any effects on DMI, ADG or F:G ratio and did not change BHBA, urea and GGT concentrations. ALT level was lower (P = 0.025) after 60 days of the experiment compared to control group. In treatments H50 and H100 blood glucose concentrations increased (P < 0.05) after 30 and 60 days of the experiment, while in treatment H100 NEFA concentration decreased (P = 0.022) after 60 days of the experiment. These findings suggest that hop cones and their constituents provoke changes in energy metabolism in ruminants.

Key words: cattle, hop cones, growth performance, blood metabolite, liver enzymes

Streszczenie: Wykorzystanie szyszek chmielowych w żywieniu bydła mięsnego. Celem doświadczenia było określenie wpływu zastosowanej suplementacji w postaci szyszek chmielu na kształtowanie się przyrostów, jak również poziomu wybranych parametrów krwi, w tym enzymów wątrobowych. W doświadczeniu wykorzystano dwadzieścia cztery buhaje słoweńskiej autochtonicznej rasy Cika (BW 373 kg, wiek 329 dni), które losowo przydzielono do 6 kojców (4 szt./kojec). Buhaje z grupy kontrolnej otrzymywały TMR, który następnie był suplementowany 50 g szyszek chmielowych/zwierzę (H50; 6 g suchej masy chmielowej/kg) lub 100 g szyszek chmielowych/zwierzę (H100; 11 g suchej masy chmielowej/kg). Buhaje były ważone 3-krotnie: na początku eksperymentu, a następnie ponownie po 30. i 60. dniach doświadczenia. Na podstawie uzyskanych pomiarów obliczono średnie przyrosty dzienne (ADG), pobranie suchej masy (DMI) i wskaźnik wykorzystania paszy (F:G). Próbki krwi pobierane były 3-krotnie, analogicznie jak w przypadku pomiarów masy ciała. Oznaczono koncentrację glukozy w osoczu oraz poziom niezestryfikowanych kwasów tłuszczowych (NEFA), kwasu beta-hydroksymasłowego (BHBA), mocznika, aminotransferazy alaninowej (ALT), aminotransferazy asparaginianowej (AST) i γ – transferazy glutamylowej (GGT) w surowicy. Badanie wykazały, że suplementacja szyszkami chmielowymi nie wpłynęła na DMI, ADG oraz F:G. Ponadto nie wykazano zależności między zastosowaną suplementacją, a poziomem BHBA, mocznikiem i GGT w osoczu. Jedynie w przypadku ALT, po 60. dniach suplementacji wykazano niższy poziom (P = 0,025) w grupie doświadczalnej, w porównaniu z grupą kontrolną. W przypadku dawek H50 i H100, wykazano  podwyższenie stężenia glukozy we krwi (P <0,05) po 30. i 60. dniach suplementacji. Odmienna zależność wykazana została w przypadku NEFA, w grupie H100 wykazano obniżenie koncentracji (P = 0,022) po 60. dniach doświadczenia. Suplementacja dawki podstawowej szyszkami chmielu wpływa w istotny sposób na metabolizm energetyczny przeżuwaczy.

Słowa kluczowe: bydło, szyszki chmielowe, przyrosty, metabolity krwi, enzymy wątrobowe

Please use the following format to cite the selected article:
LAVRENČIČ A., PIRMAN T., ŽGUR S. Use of hop cones in growing beef cattle nutrition. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 57 (2), 2018:121–131.DOI 10.22630/AAS.2018.57.2.12

Authors’ addresses:

Andrej Lavrenčič
Department of Animal Sciences,
Biotechnical Faculty,
University of Ljubljana,
Groblje 3,
SI-1230 Domžale, Slovenia
e-mail: andrej.lavrencic@bf.uni-lj.si