Relationship between the parity and oxidative stress in high-performance Polish Holstein-Friesian cows after the peak of lactation

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 57 (2), 2018: 103–110
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 57 (2), 2018)
DOI 10.22630/AAS.2018.57.2.10

Relationship between the parity and oxidative stress in high-performance Polish Holstein-Friesian cows after the peak of lactation

ALEKSANDRA KAPUSTA, BEATA KUCZYŃSKA, KAMILA PUPPEL

Faculty of Animal Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Relationship between the parity and oxidative stress in high-performance Polish Holstein-Friesian cows after the peak of lactation. There are many factors, which may expose cows attacks of free radicals. The highest level of oxidative stress appears in the parturition period and at the peak of lactation. Therefore, the purpose of this study was to demonstrate the relationship between the parity and oxidative stress in high-performance Polish Holstein-Friesian (PHF) cows after the peak of lactation. Seventy PHF cows were selected for the experimentaccording to: age (35 primiparous and 35 multiparous in the second lactation) and stage of lactation (after the peak of lactation; at 61-90days in milk). Samples of milk and blood were collected in monthly intervals, from 61-90till >271 day of lactation. Study results demonstrated a significant impact of the parity and days in milk of cows on the formation of oxidative stress markers. The primiparous cows were characterized by lower levels of Glu Red and Gpx. The lowest level of oxidative stress was observed in the months after the peak to about 250 days of lactation. Based on study results, it can be concluded that that younger animals were more exposed to free radicals and oxidative stress.

Key words: oxidative enzymes , dairy cows, Holstein-Friesian breed, milk, blood, parity

Streszczenie:Zależność między wiekiem a stresem oksydacyjnym u wysokowydajnych krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej po szczycie laktacji. Zdolność antyoksydacyjna to zdolność organizmu do usuwania reaktywnych form tlenu, które powodują stres oksydacyjny w organizmie. Istnieje wiele czynników, które mogą narazić krowy na ataki wolnych rodników. Najwyższy poziom stresu oksydacyjnego pojawia się w okresie porodu i w szczycie laktacji. Celem tego doświadczenia było wykazanie związku między wiekiem a poziomem stresu oksydacyjnym u wysokowydajnych krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (PHF) po szczycie laktacji. Do eksperymentu wybrano 70 krów PHF według: wieku (35 pierwiastek i 35 wieloródek w drugiej laktacji) i fazy laktacji (po szczycie laktacji, między 61-90 dniem laktacji). Próbki mleka i krwi pobierano w miesięcznych odstępach, od 61-90 do > 271. dnia laktacji. Badania wykazały istotny wpływ wieku krów i fazy laktacji na kształtowanie się markerów stresu oksydacyjnego. Pierwiastki charakteryzowały się niższym poziomem Glu Red i Gpx. Najniższy poziom stresu oksydacyjnego wykazano w miesiącach po szczycie i do około 250. dnia laktacji. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że młodsze zwierzęta były bardziej narażone na działanie wolnych rodników i stres oksydacyjny.

Słowa kluczowe: enzymy oksydacyjne, krowa, rasa holsztyńsko-fryzyjska, mleko, krew, wiek

Please use the following format to cite the selected article:
KAPUSTA A., KUCZYŃSKA B., PUPPEL K. Relationship between the parity and oxidative stress in high-performance Polish Holstein-Friesian cows after the peak of lactation. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 57 (2), 2018:: 103–110. DOI 10.22630/AAS.2018.57.2.10

Authors’ address:
Beata Kuczyńska,
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
02-786 Warszawa, ul. Ciszewskiego 8
e-mail: beata_kuczynska@sggw.pl