Analysis of the weaned piglets reaction on the handling material with coloured balls and possibility of exploration and chewing

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 57 (2), 2018: 87–93
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 57 (2), 2018)
DOI 10.22630/AAS.2018.57.2.8

Analysis of the weaned piglets reaction on the handling material with coloured balls and possibility of exploration and chewing

MAREK BABICZ, SYLWIA PAPROCKA

Faculty of Biology, Animal Sciences and Bioeconomy, University of Life Sciences in Lublin

Abstract: Analysis of the weaned piglets reaction on the handling material with colored balls and possibility of exploration and chewing. Maintaining proper pig welfare levels in intensive production systems requires the use of appropriate handling materials. At present, there are many elements commonly referred to as "toys" in breeding and production, but not all of them meet safety and functional requirements. The purpose of the study was to analyze the reaction of weaned piglets on a toy pen - an “abacus” with colored balls (test version). Direct observations were made on the behaviour of piglets of the Pulawska and Polish Large White breeds using the ethogram, taking into account motor activity with elements of interest in the “abacus”, including: climbing on the "abacus", shifting balls (interest in yellow, blue, red), rest, excretory behaviour, nutritional behaviour. It was found that piglets of the Pulawska breed climbed the “abacus” for more time (15.2 min, ie. 3.6 minutes longer than the Polish Large White breed), and the PLW breed moved balls longer (26.2 min., ie. 9.6 minutes longer than the Pulawska breed). Piglets of the two breeds had the least interest for red balls. Piglets of the Pulawska breed preferred the most blue and then yellow balls. Polish Large White piglets were more likely to choose yellow and blue balls. Eating time and water intake were higher in Pulawska breed, respectively 10.8 and 5.4 min compared to 6.6 and 3.0 min in Polish Large White breed.

Keywords: piglets, weaning, behaviour, toys

Streszczenie:Analiza reakcji prosiąt odsadzonych na materiał manipulacyjny z kolorowymi piłkami i  możliwością eksploracji oraz żucia.Utrzymanie właściwego poziomu dobrostanu świń w intensywnym systemie produkcji wymaga zastosowania odpowiednich materiałów manipulacyjnych. Obecnie w praktyce hodowlanej i produkcyjnej funkcjonuje wiele elementów określanych potocznie mianem „zabawek”, lecz nie każdy z nich spełnia wymagania odnośnie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Celem pracy była analiza reakcji prosiąt odsadzonych na umieszczoną w kojcu zabawkę – liczydło z kolorowymi piłkami (wersja testowa). Wykonano obserwacje bezpośrednie behawioru prosiąt rasy puławskiej i wielkiej białej polskiej z wykorzystaniem etogramu uwzględniając aktywność motoryczną z elementami zainteresowania liczydłem, w tym: wspinanie się na „liczydło”, przesuwanie piłek (zainteresowanie kolorem żółtym, kolorem niebieskim, kolorem czerwonym), odpoczynek, zachowania wydalnicze, zachowania żywieniowe.
Stwierdzono, że prosięta rasy puławskiej wspinały się na "liczydło" przez dłuższy okres czasu (15,2 min, czyli o 3,6 min dłużej niż wielka biała polska), a rasa wbp dłużej zajmowała się przesuwaniem piłek (26,2 min, tj. o 9,6 min dłużej niż rasa puławska). Prosięta obu ras najmniejsze zainteresowanie wykazywały piłkami w kolorze czerwonym. Osobniki rasy puławskiej najbardziej preferowały niebieskie, a następnie żółte piłki. Prosięta rasy wbp częściej wybierały żółte i niebieskie piłki. Czas pobierania paszy i wody był wyższy dla rasy puławskiej, odpowiednio 10,8 i 5,4 min w porównaniu z 6,6 i 3,0 min dla rasy wbp.

Słowa kluczowe:prosięta, odsadzanie, behawior, zabawki

Please use the following format to cite the selected article:
BABICZ MAREK, SYLWIA PAPROCKA Analysis of the weaned piglets reaction on the handling material with colored balls and possibility of exploration and chewing. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci.57(2), 2018: 87–93. DOI 10.22630/AAS.2018.57.2.8

Authors’ address:
Marek Babicz
Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach
i Biogospodarki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Poland
e-mail: marek.babicz@up.lublin.pl