Comparison of recording results of purebred and crossbred Limousine cattle in Poland

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 57 (1), 2018: 67–75
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 57 (1), 2018)
DOI 10.22630/AAS.2018.57.1.6

Comparison of recording results of purebred and crossbred Limousine cattle in Poland

TOMASZ PRZYSUCHA, MARCIN GOŁĘBIEWSKI, KAROLINA WNĘK, JAN SLÓSARZ, MAŁGORZATA KUNOWSKA-SLÓSARZ, MAREK BALCERAK
Faculty of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract:Comparison ofrecording results of purebred and crossbred Limousine cattle in Poland.The aim of the study was to compare purebred and crossbred Limousine cattle in respect to theircompliance with the breeding goals and standards adopted by the Polish Association of Breeders and Producers of Beef Cattle. The study wasbased on datafor the years 2002-2015 from the PABPBC and for the years 1996-2001 from the National Center of Animal Breeding (NCAB). The properties that were evaluated were the average weight of cows (kg), average body weight of calves after birth (kg), average daily weight gain of calves from birth to 210 days (g), average body weight of calves at 210 days (kg) and average milk yield of cows (kg).The averagebody weight of cows did not differ from the breeding goal for either purebred or crossbred Limousine cows. Purebred cows were always heavier than crossbred cows, but the weight difference was almost 100 kg in 1999 and in 2006, only 20 kg. Body weight after birth for purebred and crossbred bull calves was comparable. Purebred Limousine calves consistently had higher daily weight gain than crossbred calves. The average milk yield of purebred and crossbred Limousine cows was about 2000 kg, and did not change significantly in any year.
Key words:  beef cattle, Limousine, beef cattle recording

Streszczenie: Porównanie wyników oceny użytkowości czystorasowej i mieszańcowej populacji bydła Limousine w Polsce. Celem pracy było porównanie wybranych wyników oceny użytkowości czystorasowej i mieszańcowej populacji rasyLimousine w odniesieniu do ich zgodności z celem hodowlanym i standardami rasowymi przyjętymi przez PZHiPBM. Przedmiotem analiz były wyniki oceny użytkowości francuskiej rasy bydła mięsnego Limousine w Polsce z lat 2002-2015 i Krajowego Centrum Hodowli Zwierzą z lat 1996-2001. Oceniane cechy to: średnie masy ciała krów (kg), średnie masy ciała cieląt po urodzeniu (kg), średnie przyrosty dobowe do wieku 210 dni (g), średnie masy ciała cieląt w wieku 210 dni (kg) i średnia mleczność krów (kg). Przeciętne masy ciała zarówno krów czystorasowych jaki mieszańców nie odbiegały od przyjętych standardów dla obu genotypów. Krowy czystorasowe były cięższe od mieszańcowych we wszystkich latach oceny, ale różnica prawie 100 kg w roku 1999 zmniejszyła się do 20 kg w roku 2006. Masy ciała cieląt po urodzeniu były zbliżone w obu porównywanych populacjach. Cielęta czystorasowe miały zawsze wyższe przyrosty od mieszańcowych. Średnia mleczność krów czystorasowych i mieszańców wynosiła ok. 2000 kg i nie ulegała znaczącym zmianom w kolejnych latach oceny.
Słowa kluczowe:bydło mięsne, Limousinee, ocena użytkowości

Please use the following format to cite the selected article:
PRZYSUCHA T., GOŁĘBIEWSKI M., WNĘK K., SLÓSARZ J., KUNOWSKA--SLÓSARZ M., BALCERAK M. Comparison of recording results of purebred and crossbred Limousine cattle in Poland.Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 57 (1), 2018: 67–75. DOI 10.22630/AAS.2018.57.1.6

Authors’ addresses:


Marcin Gołębiewski
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8;
02-786 Warszawa;
Poland
e-mail: marcin_golebiewski@sggw.pl