Selected invasive species of the Polish and European avifaunae

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 57 (1), 2018: 55–65
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 57 (1), 2018)
DOI 10.22630/AAS.2018.57.1.5

Selected invasive species of the Polish and European avifaunae

MONIKA ŁUKASIEWICZ1, ARKADIUSZ MATUSZEWSKI1, PATRYCJA FLORCZUK KOŁOMYJA1, MACIEJ KAMASZEWSKI1, ŁUKASZ WARDECKI 2

1Faculty of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2The Warsaw Ringing Group “Tridactylus”

Abstract:Selected invasive species of the Polish and European avifaunae.The present paper defines the potentially invasive and invasive non-native species of Polish avifauna that constitute a potential threat to the biodiversity and the ecosystems. The work describes two pieces of legislation currently in force in Poland that deal with the issue of invasive bird species. At the national level the issue is regulated by Art. 120 of the Act of 16 April 2004 on Nature Conservation, which prohibits the relocation of the listed species and their introduction into the natural environment. At the EU level, the relevant legal act currently in force is the Regulation (EU) No 1143/2014 of the EP and of the Council of 22 October 2014 on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species. An overview of non-native and invasive species is included, which takes account of the Canada Goose (Branta canadensis), the Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus), and the Ruddy Duck (Oxyura jamaicensis). In addition to the species included in the national law, mention is also made of potentially invasive non-native species, namely the Mandarin Duck (Aix galericulata) and the exotic Rose-ringed Parakeet (Psittacula krameri). Using members of Anseriformes as examples, the paper discusses concerns regarding brood parasitism and hybridization of birds. Measures undertaken to control invasive species are mainly limited to monitoring, but they also include trapping and eradication via shooting in certain cases.|
Keywords: birds, non-native species, invasive species

Streszczenie:Wybrane inwazyjne gatunki ptaków awifauny Polski i Europy.W pracy zdefiniowano gatunki obce potencjalnie inwazyjne oraz inwazyjne ptaków awifauny Polski w odniesieniu do Europy stanowiące potencjalne zagrożenie dla bioróżnorodności i ekosystemów. Przybliżono dwa akty prawne obowiązujące w Polsce dotyczące gatunków inwazyjnych ptaków. Na szczeblu krajowym jest to art. 120 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody mówiący o zakazie przemieszczania i wprowadzania wymienionych gatunków do środowiska przyrodniczego. Na szczeblu unijnym obowiązuje rozporządzenie PE i Rady UE na 1143/2014 z dnia 22 października 2014r. w sprawie zapobiegania wprowadzania i rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych i zarządzania nimi. Dokonano przeglądu gatunków obcych i inwazyjnych, tym samym scharakteryzowano berniklę kanadyjską (Branta canadensis), gęsiówkę egipską (Alopochen aegyptiacus) i sterniczkę jamajską (Oxycura jamaicensis). Ponadto oprócz gatunków, które są ujęte w prawie krajowym, wspomniano o obcych gatunkach potencjalnie inwazyjnych. Za przykład wymieniono kaczkę mandarynkę (Aix galericulata) i egzotyczny gatunek ptaka – papugę aleksandrettę obrożną (Psittacula krameri). Na przykładzie blaszkodziobych omówiono zagrożenia wynikające z pasożytnictwa lęgowego oraz hybrydyzacji różnych gatunków ptaków. Działania podejmowane w przypadku kontroli gatunków inwazyjnych to przede wszystkim monitoring, a w pewnych przypadkach odłów oraz odstrzał.
Słowa kluczowe:ptaki, gatunki obce, gatunki inwazyjne

Please use the following format to cite the selected article:
ŁUKASIEWICZ M., MATUSZEWSKI A., FLORCZUK KOŁOMYJA P., KAMASZEWSKI M., WARDECKI Ł. Selected invasive species of the Polish and European avifaunae.Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 57 (1), 2018: 55–65. DOI 10.22630/AAS.2018.57.1.5

Authors’ addresses:
Arkadiusz Matuszewski
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa
e-mail: arkadiusz_matuszewski@sggw.pl