Impact of food type on long term consumption kinetics in group-housed domestic cats (Felis catus)

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 57 (1), 2018: 47–53
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 57 (1), 2018)
DOI 10.22630/AAS.2018.57.1.4

Impact of food type on long term consumption kinetics in group-housed domestic cats (Felis catus)

AGNIESZKA KUROSAD1, URSZULA PASŁAWSKA1, AGNIESZKA JANECZEK2, ROBERT PASŁAWSKI4, PAWEŁ JONKISZ1, AGNIESZKA SIKORSKA-KOPYŁOWICZ1, MICHAŁ JANK5,
ROBERT GŁOGOWSKI3

1Faculty of Veterinary Medicine, Wrocław University of Environmental and Life Sciences
2Veterinary Clinic “Cztery Łapy i Ty”
3Faculty of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
4Faculty of Medicine, Wroclaw Medical University
5Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Impact of food type on long term consumption kinetics in group-housed domestic cats (Felis catus). The aim of the current research was to assess the impact of the type of dry food on the long term acceptance in cats, expressed as consumption curves. A group of 14 adult neutered domestic cats were subsequently offered three types of products: economy, medium and premium. The consumption of food has been carefully monitored each day of the experiment, which enabled the drawing of the precise consumption curve. The average daily consumption showed differences between feeding periods (98.33%, 61.17% and 55.04% for premium, medium and economy diet type, respectively). In all groups the monotony effect has been observed, but the relative stability of the consumption has been observed only in cats fed with the premium type of food. The attractiveness of the economy type of food was distinctively low, resulting in a regularly waved consumption curve. It can be concluded, that the prolonged offering of a particular type of complete dry pet food within the limits of metabolizable energy requirements may potentially lead to adverse consequences for cats. The food consumption level that supplies the minimal daily energy amount can likely result in imbalanced macronutrient intake.
Keywords: cat, consumption, pet food, acceptability, colony

Streszczenie: Wpływ typu karmy na długookresową kinetykę konsumpcji u kotów (Felis catus) utrzymywanych w kolonii. Celem doświadczenia było określenie wpływu typu podawanej suchej karmy pełnoporcjowej na długookresowe wskaźniki akceptacji określane dla utrzymywanych grupowo kotów. Grupa 14 dorosłych, kastrowanych kotów otrzymywała kolejno karmę typu medium, economy i premium w okresach trwających 31 dni. Spożycie było ściśle kontrolowane każdego dnia trwania eksperymentu, co pozwoliło na wykreślenie dokładnych krzywych. Zaobserwowano istotne różnice wartości średniego współczynnika konsumpcji pomiędzy poszczególnymi okresami żywienia(98.33%, 61.17% i 55.04% odpowiednio dla karmy typu premium, medium i economy). We wszystkich okresach zaobserwowano efekt "monotonii" jednak relatywnie stabilne wskaźniki akceptacji zanotowano jedynie w okresie podawania karmy typu premium. Atrakcyjność karmy typu economy była wyraźnie niższa w porównaniu do pozostałych. Zaobserwowano znaczące fluktuacje przebiegu krzywej konsumpcji tego produktu. Można stwierdzić, że długotrwałe podawanie kotom jednego typu karmy, w ilości zapewniającej pokrycie dziennego zapotrzebowania na energię metaboliczną potencjalnie może mieć niepożądane konsekwencje. Regularne pobieranie taniej karmy pełnoporcjowej w ilości zapewniającej pokrycie jedynie minimalnego zapotrzebowania energetycznego może spowodować zaburzenie właściwego bilansu podaży podstawowych składników odżywczych.
Słowa kluczowe: kot, spożycie, karma dla zwierząt, akceptacja, kolonia

Please use the following format to cite the selected article:
KUROSAD A., PASŁAWSKA U., JANECZEK A., PASŁAWSKI R., JONKISZ P., SIKORSKA-KOPYŁOWICZ A., JANK M., GŁOGOWSKI R. Impact of food type on long term consumption kinetics in group--housed domestic cats (Felis catus).Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 57 (1), 2018: 47-53. DOI 10.22630/AAS.2018.57.1.4

Authors’ address:
Robert Głogowski
Zakład Hodowli Zwierząt Futerkowych
Towarzyszących i Koni
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail:
robert_glogowski@sggw.pl