Birds and bats using buildings as a place of breeding or shelter

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 57 (1), 2018: 19–29
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 57 (1), 2018)
DOI 10.22630/AAS.2018.57.1.2

Birds and bats using buildings as a place of breeding or shelter

KRZYSZTOF JANUS, GRZEGORZ LESIŃSKI
Faculty of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract:Birds and bats using buildings as a place of breeding or shelter.The presence of birds and bats was analysed in buildings intended for thermal refurbishment. Study material was collected in the years 2012-2016 in 336 buildings from 11 voivodships. For detailed analyses concerning birds, data from three voivodships were selected: kujawsko-pomorskie, łódzkie and mazowieckie. To determine differences in the location of bat roosts, buildings from all voivodships were compared. Bird nesting places and daytime bat roosts were divided into 22 locations. Regional differences in the occupation of buildings were analysed. For comparison, the analysed buildings were divided into churches, tenements, public buildings, and residential blocks. Buildings used by birds were also compared with respect to the degree of urbanization of their surroundings. Species-specific differences in their preference for occupying buildings of different types were analysed in birds. Birds were found in 78.9% of buildings and bats – in 8.9% of buildings. 2,250 bird nests in 265 buildings and over 1,000 bats in 30 buildings were inventoried. The bird species most often found in buildings were: the swift Apus apus (40.5%), house sparrow Passer domesticus (31.7%) and jackdaw Corvus monedula (9.9%). Bat species found in buildings included: the common noctule Nyctalus noctula, serotine bat Eptesicus serotinus, lesser horseshoe bat Rhinolophus hipposideros, pipistrelles Pipistrellus and long-eared bats Plecotus. The house sparrow most often inhabited buildings in kujawsko-pomorskie voivodship and the swift most often inhabited buildings in mazowieckie and łódzkie voivodships. Birds in kujawsko-pomorskie voivodship most often built their nests under roofs and birds from mazowieckie and łódzkie voivodships in flat roof spaces. A total of 31 bat roosts were located in 30 buildings in five different locations. Bats most often occupied flat roof spaces and attics and least often occupied crevices behind the gutter.
Key words:birds and bats in buildings, nesting and roosting places

Streszczenie: Ptaki i nietoperze wykorzystujące budynki jako miejsce lęgów i schronienia. Przeanalizowano występowanie ptaków i nietoperzy na budynkach przeznaczonych do termomodernizacji. Materiał został zebrany na 336 budynkach w latach 2012-2016 w 11 województwach, a do szczegółowej analizy ptaków wybrano dane z trzech województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Porównanie kryjówek dziennych nietoperzy dotyczyło wszystkich województw. Miejsca lęgowe ptaków oraz kryjówek dziennych nietoperzy zostały podzielone na 22 lokalizacje. Wykonano analizę różnic regionalnych w zasiedleniu obiektów. Wykonano porównanie zasiedlenia obiektów z podziałem na ich charakter: kościoły, kamienice, budynki użyteczności publicznej, budynki typu blok mieszkalny. Wykonano również porównanie budynków wykorzystywanych przez zwierzęta, ze względu na stopień zurbanizowania ich lokalizacji. Porównano preferencje gatunkowe ptaków do zasiedlania budynków o różnym charakterze. Ptaki stwierdzono na 78,9% budynków. Nietoperze stwierdzono na 8,9% budynków. Zinwentaryzowano 2250 gniazd ptaków występujących na 265 budynkach i ponad 1000 nietoperzy znalezionych w 30 budynkach. Najczęściej stwierdzanymi gatunkami ptaków były jerzyk Apus apus 40,5%, wróbel Passer domesticus 31,7% i kawka Corvus monedula 9,9%. Gatunki nietoperzy wykryte na budynkach to: borowiec wielki Nyctalus noctula, mroczek późny Eptesicus serotinus, podkowiec mały Rhinolophus hipposideros, karliki Pipistrellus i gacki Plecotus. Wróbel najczęściej zasiedlał obiekty w województwie kujawsko-pomorskim (37,3%), a jerzyk obiekty w województwie mazowieckim i łódzkim (47,0%). W województwie kujawsko-pomorskim ptaki najczęściej budowały gniazda pod dachem (26,0%), a w województwie mazowieckim i łódzkim w stropodachu (56,8%). Wyróżniono pięć lokalizacji w których łącznie stwierdzono 31 kryjówek nietoperzy znajdujących się na 30 budynkach. Nietoperze najczęściej zajmowały strych i stropodach (20), a najrzadziej szczelinę za spustem (1).
Słowa kluczowe:ptaki i nietoperze w budynkach, miejsca lęgowe i schronienia

Please use the following format to cite the selected article:
JANUS K., LESIŃSKI G. Birds and bats using buildings as a place of breeding or shelter . Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 57 (1), 2018: 19–29. DOI 10.22630/AAS.2018.57.1.2

 

Authorsʼ address:

Krzysztof Janus,
Zakład Zoologii
Katedra Biologii Środowiska Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Ciszewskiego 8,
02-786 Warsaw, Poland
e-mail: krzyjans@gmail.com