Imbalance signal analysis in switched reluctance motor

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 70 (Agricultural and Forest Engineering) 2017: 89-93
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 70, 2017)
DOI 10.22630/AAFE.2017.70.21

Imbalance signal analysis in switched reluctance motor

JAKUB LORENCKI
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences -SGGW

Abstract: This article briefly analyzes the impact and damage to electric motors on the example of a reluctance motor (SRM). In this case, it was an imbalance. It was screwed onto a disk mounted on the motor shaft. The results of the analysis are shown in the case of a load of 1 Nm and a speed of 1,000 rpm. Fourier analysis (FFT), Hilbert in the form of amplitude, phase and velocity and wheel speed were compared. The studies did not show a large dependence on modulation. This was due to the stiffness of the whole element. Nevertheless, it may be an introduction to further analysis and later verification of the model.

Key words: SRM, motor, diagnostics

Streszczenie: Analiza sygnału niewyważenia w silniku reluktancyjnym. W artykule przedstawiono pokrótce analizę i wpływ uszkodzeń na silniki elektryczne na przykładzie silnika reluktancyjnego (SRM). W tym wypadku było to uszkodzenie niewyważenia, które wykonane śrubą wkręcaną w tarczę zamontowaną na wale silnika. W pracy pokazano rezultat z analizy eksperymentu w warunkach obciążenia 1 Nm i przy prędkości równej 1000 obr./min. Porównano analizę Fouriera (FFT), Hilberta w formie amplitudy, fazy prędkości oraz prędkości kołowej. Badania nie wykazały dużych zależności w modulacji. Spowodowane to było zapewne sztywnością zamocowania całego elementu. Nie mniej jednak może to być wstęp do dalszej analizy i późniejszej weryfikacji modelu.

Please use the following format to cite the selected article:

LORENCKI J. (2017). Imbalance signal analysis in switched reluctance motor. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 70: 89-93. DOI 10.22630/AAFE.2017.70.21

Authors’ addresses:
Jakub Lorencki
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164, Polska
e-mail: jakub_lorencki@sggw.pl