Analysis of climatic factors affecting the size and efficiency of the thermal energy storage system

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 70 (Agricultural and Forest Engineering) 2017: 49-60
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 70, 2017)
DOI 10.22630/AAFE.2017.70.17

Analysis of climatic factors affecting the size and efficiency of the thermal energy storage system

TOMASZ BAKOŃ, PAWEL OBSTAWSKI
Department of Fundamental Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: In this paper the analysis of factors affecting the size and efficiency of the thermal energy storage system for residential building is presented. This article is focused on climatic factors. Presented results were created especially for analysis of TESSe2b system (Thermal energy storage system for energy efficient buildings. Application in domestic solar thermal systems and heat pumps) are part of the selection criteria for system devices and components. After construction of whole system, TESSe2b test application will be installed in three buildings located in the agriculture area in Austria, Cyprus and Spain.

Key words: renewable energy, energy storage, heating, cooling, climate

Streszczenie: Analiza czynników klimatycznych wpływających na wielkość i sprawność systemu magazynowania energii cieplnej. W artykule przedstawiono analizę czynników wpływających na wielkość i sprawność systemu magazynowania energii cieplnej budynku mieszkalnego. W tej publikacji skupiono się na czynnikach klimatycznych. Przedstawiona analiza została wykonana dla systemu TESSe2b (Cieplny system magazynowania energii dla budynków energooszczędnych. Zastosowany w domowych instalacjach solarnych i z pompami ciepła) i stanowi część kryteriów wyboru urządzeń i komponentów systemowych. Po zakończeniu budowy całego systemu, pilotażowe instalacje z systemem TESSe2b zostaną zainstalowane i przetestowane w trzech budynkach zlokalizowanych na obszarach wiejskich w Austrii, na Cyprze i w Hiszpanii.

Please use the following format to cite the selected article:

BAKOŃ T., OBSTAWSKI P. (2017). Analysis of climatic factors affecting the size and efficiency of the thermal energy storage system. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 70: 49-60. DOI 10.22630/AAFE.2017.70.17

Authors’ addresses:
Tomasz Bakoń, Paweł Obstawski
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Podstaw Inżynierii
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164, Polska
e-mail: tomasz_bakon@sggw.pl
          pawel_obstawski@sggw.pl