Management guidelines for a clay pit area in Poland based on an inventory of birds and a survey of public opinion

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 38, 2017: 61-72
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 38, 2017)
DOI 10.22630/AHLA.2017.38.7

Management guidelines for a clay pit area in Poland based on an inventory of birds and a survey of public opinion

JOANNA BIHALOWICZ, AXEL SCHWERK
Laboratory of Evaluation and Assessment of Natural Resources, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Recently, post-industrial sites have been identified as areas of ecological potential. All around the world projects are designed with a view to sustainable development. The aim is to create places where people can coexist harmoniously with the environment. Based on the assumption that a post-industrial area may be of high ecological value as well as attractive for recreation, we selected a former clay pit area in Poland with the aim of developing management guidelines that would focus particularly on these functions. To address this task, we carried out a bird inventory in the study area and a survey of public opinion. The results of our study confirmed that the area has the potential to provide both ecological values and possibilities for recreation. Future management should allow people to visit the area without deterioration of the natural values. Based on the results, management guidelines for the clay pit area were formulated.

Key words: clay pits, sustainable development, aves, public opinion, management guidelines

Streszczenie: Wytyczne dotyczące zagospodarowania terenu glinianek w Polsce, opracowane na podstawie spisu ptaków i badania opinii publicznej. Ostatnio uznano teren postindustrialny za obszary o potencjale ekologicznem. Na całym świecie projektuje się obiekty pod kątem zrównoważonego rozwoju. Celem tych działań jest stworzenie harmonijnych miejsc współistnienia ludzi i środowiska. Na podstawie założenia, że obszar poprzemysłowy może mieć dużą wartość ekologiczną, a także może być atrakcyjnym miejscem rekreacji, autorzy wybrali tereny powstałe po wydobyciu gliny w Polsce w celu opracowania wytycznych zagospodarowania, które powinny koncentrować się przede wszystkim na tych funkcjach. Aby poradzić sobie z tym zadaniem, przeprowadzono inwentaryzację ptaków w obszarze badań oraz badanie opinii publicznej. Wyniki badania potwierdziły, że obszar ten ma potencjał, aby służyć zarówno wartościom ekologicznym, jak i możliwościom rekreacji. Przyszłe zagospodarowanie powinno umożliwić ludziom odwiedzanie obszaru bez pogorszenia się walorów przyrodniczych. Wytyczne zagospodarowania glinianek zostały opracowane na podstawie wyników analiz.

Please use the following format to cite the selected article:

BIHAŁOWICZ J., SCHWERK A. (2017). Management guidelines for a clay pit area in Poland based on an inventory of birds and a survey of public opinion. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 38: 61-72. DOI 10.22630/AHLA.2017.38.7

Authors’ addresses: