Suitability of selected Polish field bean cultivars (Vicia faba var. minor) for the root tip genotoxicity assay (Vicia RTA)

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 38, 2017: 35-41
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 38, 2017)
DOI 10.22630/AHLA.2017.38.4

Suitability of selected Polish field bean cultivars (Vicia faba var. minor) for the root tip genotoxicity assay (Vicia RTA)

GRAZYNA OBIDOSKA, MONIKA KORZENIOWSKA, ANNA HADAM
Department of Environmental Protection, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Different cultivars of the same species may vary in sensitivity to toxic or genotoxic factors; therefore the cultivar of Vicia faba var. minor applied as a bioindica-tor in the root tip genotoxicity assay (RTA) may affect the results of the test. The aim of our study was to evaluate the parameters relevant to geno-toxicity test performance and results in certain Polish cultivars of field beans, and to select the most appropriate bioindicator for the Vicia RTA. Six cultivars were used in the experiment: three low-tannin - 'Amulet', 'Olga' and 'Kasztelan' -and three high-tannin - 'Nadwiślański', 'Kodam' and 'Neptun'. We concluded that: the cultivar of the test plant in the Vicia faba RTA may significantly affect the test result, and therefore to obtain comparable data, the same cultivar should be used as the bioindicator; 'Kodam' and 'Amulet' seem to be the worst choices, because of the relatively high percentage of spontaneous chromosomal aberrations and lowest sensitivity to mitodepressive and genotoxic agents; the best recommendation appears to be the cultivar 'Olga', with the lowest spontaneous chromosomal aberration percentage, highest sensitivity to genotoxic agents and relatively high sensitivity to mitodepressive agents.

Key words: genotoxicity, Vicia faba, cultivar, root tip assay RTA

Streszczenie: Przydatność wybranych polskich odmian bobiku Vicia faba var. minor do testu ge-notoksyczności z zastosowaniem stożków wzrostu korzeni (Vicia - RTA). Odmiany tego samego gatunku mogą wykazywać zróżnicowaną wrażliwość na czynniki toksyczne i genotoksyczne. Nie jest zatem wykluczone, że odmiana bobiku (Vicia faba var. minor), wykorzystana jako bioindykator w teście genotoksyczności z zastosowaniem stożków wzrostu korzeni (RTA), może wpływać na otrzymany wynik. Celem naszych badań była ocena parametrów charakteryzujących wybrane polskie odmiany bobiku, istotnych dla przebiegu i rezultatu testu, a także rekomendacja najbardziej odpowiedniej do zastosowania w tej metodzie. Oceniono sześć kultywarów: trzy niskotaninowe ('Amulet', 'Olga', 'Kasztelan') i trzy wysoko-taninowe ('Nadwiślański', 'Kodam', 'Neptun'). Stwierdzono, iż odmiana rośliny testowej może znacząco wpływać na wynik testu Vicia RTA, a zatem aby otrzymywać porównywalne rezultaty, należy używać tej samej odmiany; 'Kodam' i 'Amulet' wydają się być najmniej odpowiednie z powodu stosunkowo dużego odsetka spontanicznych aberracji chromosomowych i najmniejszej wrażliwości na czynniki mitodepresyjne i genotoksyczne; godna polecenia jest 'Olga' o najmniejszym odsetku spontanicznych aberracji chromosomowych, największej wrażliwości na czynniki genotoksyczne i stosunkowo dużej wrażliwości na czynniki mitodepresyjne.

Please use the following format to cite the selected article:

OBIDOSKA G., KORZENIOWSKA M., HADAM A. (2017). Suitability of selected Polish field bean cultivars (Vicia faba var. minor) for the root tip genotoxicity assay (Vicia RTA). Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 38: 35-41. DOI 10.22630/AHLA.2017.38.4

Authors’ addresses:
e-mail: grazyna_obidoska@sggw.pl