Nutritional value variability of different poultry species meat in the organic production system

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 56 (2), 2017: 323–336
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (2), 2017)
DOI 10.22630/AAS.2017.56.2.34

Nutritional value variability of different poultry species meat in the organic production system

WOJCIECH WÓJCIK1, MONIKA ŁUKASIEWICZ2
1Faculty of Animal Sciences, Aves Scientific Circle,
2Department of Animal Breeding and Production Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract:Nutritional value variability of different poultry species meat in the organic production system. The aim of the present study was to determine the real nutritional composition for selected quality attributesof breast muscles of different organically-farmed bird species.The study covered four species of poultry – the Broad Breasted White turkey (group T), broiler chickens (group C), Muscovy ducks (Group D), and Zatorska geese (Group G). The animals came from an organic farm in Sukowska Wola (Poland). The number of birds raised on the farm was 80 per each species of poultry. The birds were raised in accordance with the organic farming standard for Poland (Council Regulation (EC) No 834/2007). During the course of the present experiment, the genotype was found to have a significant(P≤0.01; P≤0.05) effect on the dressing percentage and the muscle and giblet content of the carcasses, which was in agreement with findings of other researches. The muscle and giblet contents served as reference values. The average body weight before slaughter was, by species: turkeys (T-11.69kg), chickens (C-2.45kg), ducks (D-2.60kg), and geese (G-6.85kg).The bird species kept in the ecological farm have largely influenced the quality of the pectoral muscle of the poultry. It can be seen that the turkey and chick muscles contained slightly more protein, while less collagen, compared to the group of ducks and geese.

Key words: organic system, poultry, quality of meat

Streszczenie:Zmienność wartości odżywczej mięsa różnych gatunków drobiu utrzymywanych w ekologicznym systemie produkcji. Celem badania było określenie rzeczywistego składu odżywczego dla wybranych cech jakości mięśni piersiowych różnych gatunków ptaków pochodzących z gospodarstwa ekologicznego. Badaniem objęto 4 gatunki drobiu tj. indyk biały szerokopierśny (grupa T), kurczęta mięsne (grupa C), kaczki piżmowe (grupa D) i gęsi zatorskie (grupa G). Zwierzęta pochodziły z gospodarstwa ekologicznego w miejscowości Sukowska Wola. Liczebność każdego gatunku drobiu w gospodarstwie wynosiła 80 sztuk. Ptaki utrzymywano zgodnie z polską normą dla gospodarstw ekologicznych (Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007). Zaobserwowano istotny wpływ (P≤0,01; P≤0,05) genotypu na wydajność rzeźną oraz udział mięśni i podrobów w tuszce ptaków. Średnia masa ciała przed ubojem poszczególnych gatunków wynosiła odpowiednio dla indyków (T-11,69kg), kurcząt (C-2,45kg), kaczek (D-2,6kg) i gęsi (G-6,85kg). Genotyp ptaków utrzymywanych w gospodarstwie ekologicznym przeważnie wpłynął w istotny sposób na jakość mięśni piersiowych drobiu. Można zauważyć, że mięśnie piersiowe indyków i kurcząt zawierały nieco więcej białka, natomiast mniej kolagenu, w porównaniu z grupą kaczek i gęsi.

Słowa kluczowe:ekologiczny system chowu, drób, jakość mięsa

Please use the following format to cite the selected article:WÓJCIK W., ŁUKASIEWICZ M. Variability of the nutritional value of meat of different poultry species in the organic production system. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (2), 2017: 323–336. DOI 10.22630/AAS.2017.56.2.34


Authors’ addresses:
Monika Łukasiewicz
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa
e-mail:monika_lukasiewicz@sggw.pl