Effect of naked oats used for gilts on the state of their reproductive organs and selected reproductive indicators of sows

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 56 (2), 2017: 303–310
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (2), 2017)
DOI 10.22630/AAS.2017.56.2.32

Effect of naked oats used for gilts on the state of their reproductive organs and selected reproductive indicators of sows

BOGDAN SZOSTAK1, ANDRZEJ STASIAK2, MACIEJ BĄKOWSKI1, DANAIL KANEV3
1
Institute of Animal Feeding and Bromatology , University of Life Sciences in Lublin
2
Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin
3
Agricultural Institute in Shumen, Bulgaria

Abstract: Effect of naked oats used for gilts on the state of their reproductive organs and selected reproductive indicators of sows. The study was carried out on 180 Polish Landrace gilts. The animals were assigned to three groups, two experimental and one control, with 60 individuals in each. The gilts were fed complete mixed rations in amounts consistent with the norms given in SwineFeeding Standards (1993).The mixture fed to the experimental groups contained 40% (D1) and 20% (D2) naked oats of the Akt variety. Sexual activity was observed in the gilts during the second and third oestrus. The standing reflex was tested twice a day, in the morning and afternoon, and its duration was determined by timing the positive reaction to a boar, to touch and to mounting. Half of the gilts, selected in equal numbers from the control group and the experimental groups, were slaughtered between days 5 and 10 of the luteal phase of the second or third oestrous cycle. The number of corpora lutea was determined in these gilts. The reproductive organs were evaluated as well, taking into account the weight of the uterus, the length of the uterine horns and the weight of the ovaries. The remaining gilts (90) were mated during the second (45 gilts) and third (45 gilts) oestrus. Then the age at first farrowing, the weaning-to-conception interval between the first and second and the second and third litters, and the length of the farrowing interval between the first and second and the second and third litters were calculated. The highest uterine weight was noted in the gilts from the experimental groups. In both periods the weight of the uterus ranged from 372.8 (D2, mated during the second oestrus) to 398.4 g (D1, mated during the third oestrus). The weight of the ovaries was within the normal range, but significant differences were noted between the experimental and control groups. The highest sexual activity during oestrus (2.4-2.7 pts) in the first, second and third reproductive cycles was observed in the sows that received naked oats in their feed ration. Gilts mated during the second oestrus of the first reproductive cycle had litters earliest, on average at the age of 314.7 days (group D1), compared to 335.3 days in the case of gilts bred in the third oestrus of the first reproductive cycle (group D1). The most beneficial farrowing interval in each reproductive cycle was noted in the groups of sows receiving mixtures containing naked oats.

Key words: naked oats, gilts, sexual activity, reproductive organs, reproductive indicators

Streszczenie:Wpływ owsa nagiego na stan narządów rozrodczych loszek i wybrane wskaźniki reprodukcji loch. Doświadczenie zostało przeprowadzone na 180 loszkach rasy Polskiej Białej Zwisłouchej. Zwierzęta zostały podzielone na trzy grupy, dwie eksperymentalne i jedną kontrolną, 60 osobników w każdej. Loszki karmiono mieszankami pełnodawkowymi w ilościach zgodnych z zaleceniami podanymi w Normach Żywienia Trzody Chlewnej (1993). Mieszanka pełnodawkowa dla grup eksperymentalnych zawierała 40% (D1) i 20% (D2) owsa nagiego odmiany Akt. U loszek aktywność seksualna była obserwowana w drugiej i trzeciej rui. Odruch tolerancji badano dwa razy dziennie, rano i po południu, mierząc czas pozytywnej reakcji na knura. Połowa loszek, wybranych w równych ilościach z grupy kontrolnej i z grup doświadczalnych została poddana ubojowi pomiędzy 5 a 10 dniem fazy lutealnej drugiego lub trzeciego cyklu rujowego. U ubitych loszek została określona ilość ciałek żółtych. Narządy rozrodcze były oceniane pod względem: ciężaru macicy, długości rogów macicy i wagi jajników. Pozostałe (90) loszki były kojarzone ciągu drugiej (45 loszek) i trzeciej (45 loszek) rui. W pracy zostały obliczone: wiek pierwszego oproszenia, okres międzymiotu pomiędzy pierwszym i drugim, drugim i trzecim miotem, a także długość okresu międzymiotu pomiędzy pierwszym i drugim, drugim i trzecim miotem. Największą masę macicy zanotowano u loszek z grup eksperymentalnych.W dwóch okresach jej masa mieściła się w przedziale od 372,8 (D2, w okresie drugiej rui) do 398,4g (D1, w okresie trzeciej rui). Masa jajników była w normie, chociaż zaobserwowano istotne różnice pomiędzy grupami doświadczalnymi i kontrolną. Największą aktywność seksualną podczas rui (2,4-2,7 punktów) w pierwszym, drugim i trzecim cyklu rozrodczym obserwowano u loch, które otrzymały w dawkach pokarmowych owies nagi. Loszki kojarzone w okresie 2 rui wydawały mioty najwcześniej, średnio w wieku od 314,7 dni (grupa D1), do 335,3 dni w przypadku loszek w trzeciej rui (grupa D1). Najdłuższy okres międzymiotu miały loszki z grupy żywionej mieszanką z dodatkiem owsa nagiego.

Słowa kluczowe: owies nagi, loszki, aktywność seksualna, narządy rozrodcze, wskaźniki rozrodu

Please use the following format to cite the selected article: SZOSTAK B., STASIAK A., BĄKOWSKI M., KANEV D. The effect of naked oats used for gilts on the state of their reproductive organs and selected reproductive indicators of sows. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (2), 2017: 303–310. DOI 10.22630/AAS.2017.56.2.32

Authors’ addresses:

Bogdan Szostak
Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
UP Lublin,
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
e-mail: bogdan.szostak@up.lublin.pl