Effect of liquid acidifiers on rearing performance of suckling piglets

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 56 (2), 2017: 297–302
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (2), 2017)
DOI 10.22630/AAS.2017.56.2.31

Effect of liquid acidifiers on rearing performance of suckling piglets

ANNA REKIEL, JUSTYNA WIĘCEK, RAFAŁ KRUK, MACIEJ JANUS, MARCIN SOŃTA
Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract:Effect of liquid acidifiers on rearing performance of suckling piglets.Crossbred piglets from 36 litters (12 litters each in control group C and in experimental groups E1 and E2) were investigated. From birth to weaning at 28 days of age, piglets from group E1 received drinking water with a 2% solution of lactic, formic and orthophosphoric acids, and those from group E2 a 0.05% solution of Baracid P, which contained phosphoric, citric, lactic, formic and tartaric acids. No acidifier was used in group C. The piglets were monitored for body weight, mortality, and the incidence and duration of diarrhea. Production parameters were average in all the groups. Daily weight gains from 1 to 28 days of age were comparable in the groups (P >0.05). The additives increased piglet survival (by 1.0 percentage point in group E1 vs C and by 1.8 percentage point in group E2 vs C) and decreased the number of days with diarrhea in experimental compared to control piglets. The differences in daily gains between the groups were statistically not significant, but the improved health and higher survival of piglets in the experimental groups compared to the control group indicate the appropriateness of using acidifiers in rearing of young pigs.

Key words: piglets, acidifiers, daily gains, diarrhea days, survival

Streszczenie: Wpływ płynnych zakwaszaczy na wyniki odchowu prosiąt ssących.Badaniami objęto prosięta mieszańce z 36 miotów (po 12 miotów w grupie kontrolnej C, i doświadczalnych E1 i E2). Od urodzenia do odsadzenia w 28. dniu życia prosięta z grupy E1 otrzymywały z wodą do picia 2% roztwór kwasów mlekowego, mrówkowego i ortofosforowego, a prosięta z grupy E2 0.05% roztwór preparatu Baracid P, który zawierał kwasy: fosforowy, cytrynowy, mlekowy, mrówkowy i winowy.W grupie C nie stosowano zakwaszacza. Kontrolowano masę ciała prosiąt, ich śmiertelność oraz występowanie i czas trwania biegunek.Wskaźniki produkcyjne we wszystkich grupach były na średnim poziomie. Przyrosty dobowe prosiąt w okresie od 1 do 28 dnia życia były porównywalne w grupach (P>0,05). Zastosowanie dodatków zwiększyło przeżywalności prosiąt, o 1,0 pkt. procentowy w grupie E1 vs C i 1,8 pkt. procentowego w grupie E2 vs C oraz zmniejszyło liczbę dni biegunkowych u prosiąt doświadczalnych w porównaniu z kontrolnymi. Różnice w przyrostach dobowych nie były istotne statystycznie między grupami, jednak poprawa zdrowia i większa przeżywalność prosiąt w grupach doświadczalnych w porównaniu z kontrolną wskazuje na zasadność stosowania zakwaszaczy w odchowie młodych świń.

Słowa kluczowe: prosięta, zakwaszacze, przyrosty dobowe, dni biegunkowe, przeżywalność

Please use the following format to cite the selected article:REKIEL A., WIĘCEK J., KRUK R., JANUS M., SOŃTA M. Effect of liquid acidifiers on rearing performance of suckling piglets. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (2), 2017: 297–302. DOI 10.22630/AAS.2017.56.2.31

Authors’ addresses:
Justyna Więcek
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Poland
e-mail:
justyna_wiecek@sggw.pl