Effect of dehelminthization on milk yield and milk composition in dairy cows

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 56 (2), 2017: 287–295
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (2), 2017)
DOI 10.22630/AAS.2017.56.2.30


Effect of dehelminthization on milk yield and milk composition in dairy cows

MAGDALENA MICHALSKA, ADAM TRACZYKOWSKI, KATARZYNA BUDZIŃSKA, KRZYSZTOF BERLEĆ, ANITA JUREK, BOŻENA SZEJNIUK
Department of Animal Hygiene and Microbiology of the Environment, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz,

Abstract: Effect of dehelminthization on milk yield and milk composition in dairy cows. The aim of this study was to assess the effectiveness of action of selected antiparasitic preparation on milk productivity of cows and milk composition. In coproscopic analyses the qualitative methods by Willis, Żarnowski and Josztowa were used, as well as the quantitative McMaster method. A preparation containing eprinomectin was used for dehelminthization. The study involved100 females after first lactation, which were divided into 2 groups 50 head each: experimental (D) - dewormed in May 2 weeks before going to pasture, control (K) – not dewormed. From the experimental group 15 animals were selected (D1) which were dewormed 2 days before parturition. Analogous group of cows (K1) was selected from the control group (at the same stage of lactation, but not dewormed). It was proved that eprinomectin has a positive effect on milk yield, fat level and dry matter in milk, whereas the effect of this preparation on protein content was not confirmed. It was found that the most favorable time of deworming cows is perinatal period.

Key words: cattle, milk yield, nematodes, dehelmintization, eprinomectin

Streszczenie: Wpływ odrobaczania krów mlecznych na ich wydajność mleczną i skład mleka. Celem badań była ocena skuteczności działania wybranego preparatu przeciwpasożytniczego na wydajność mleczną krów oraz skład mleka. W badaniach koproskopowych posługiwano się metodami jakościowymi: Willisa oraz Żarnowskiego i Josztowej oraz ilościową McMastera. Do odrobaczania użyto preparatu zawierającego w swoim składzie eprinomektynę. Badaniami objęto 100 samic po pierwszej laktacji, które podzielono na 2 grupy po 50 sztuk każda: doświadczalną (D) - odrobaczoną w maju 2 tygodnie przed wyjściem na pastwisko, kontrolną (K) – nieodrobaczoną. Z grupy doświadczalnej wytypowano 15 sztuk (D1), które były odrobaczone 2 dni przed porodem. Analogiczną grupę krów (K1) wybrano z grupy kontrolnej (w tej samej fazie laktacji, jednak nie poddanych odrobaczaniu). Wykazano, że eprinomektyna wpływa korzystnie na wydajność, poziom tłuszczu i suchą masę w mleku, natomiast nie potwierdzono działania tego preparatu na zawartość białka. Stwierdzono, że najkorzystniejszym terminem dehelmintacji krów jest okres okołowycieleniowy.

Słowa kluczowe: bydło, wydajność mleczna, nicienie, odrobaczanie, eprinomektyna

Please use the following format to cite the selected article: MICHALSKA M., TRACZYKOWSKI A., BUDZIŃSKA K., BERLEĆ K., JUREK A., SZEJNIUK B. Effect of dehelminthization on milk yield and milk composition in dairy cows. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (2), 2017: 287–295. DOI 10.22630/AAS.2017.56.2.30

Authors’ addresses:

Magdalena Michalska
Zakład Higieny Zwierząt i Mikrobiologii Środowiska,
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
ul Mazowiecka 28,
85-084 Bydgoszcz
e-mail:magda.mich@wp.pl