Influence of housing system on selected quality characteristics of duck meat. Chapter 2. Muscovy duck

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 56 (2), 2017: 277–285
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (2), 2017)
DOI 10.22630/AAS.2017.56.2.29

Influence of housing system on selected quality characteristics of duck meat. Chapter 2. Muscovy duck

MONIKA MICHALCZUK1, KRZYSZTOF DAMAZIAK1, DOROTA PIETRZAK2, AGATA MARZEC3, MARTA CHMIEL2, LECH ADAMCZAK2, TOMASZ FLOROWSKI2

1Department of Animal Breeding and Production,
2Department of Food Technology,
3 Department of Food Engineering and Process Management Warsaw University of Life Sciences –SGGW

Abstract: Influence of Housing System on Selected Quality Characteristics of Duck Meat. Chapter 2. Muscovy duck. The objective of this study was to determine the effect of housing system on the selected quality characteristic of breast muscles of Muscovy (MR71) ducks. The ducks were divided into four experimental groups according to their sex and housing system: intensive system (IS) and outdoor system (OS). Analysis was performed for a total of 48 breast muscle (12 in each experimental group: 2 x gender; 2 x rearing system). For test samples of meat there were determined: chemical composition, physicochemical properties and the sensory attributes of the breast muscles.There was no effect of housing system on the proximate composition of breast muscles of both MR71 ducks. Rearing system of ducks MR71 had significant (P<0.05) effect on cooking loss. The principal component analysis (PCA) showed, that meat of MR71 ducks from free range system is better perceived by the consumers than the meat of MR71 ducks from the intensive system, mainly for its greater tenderness and flavor.

Key words:Muscovy duck, rearing system, meat quality

Streszczenie: Wpływ system utrzymania na wybrane cechy jakościowe mięsa kaczek. Część 2. Kaczki Piżmowe. Celem niniejszych badań było określeniewpływu systemu utrzymania na wybrane cechjakościowych mięśni piersiowych kaczek Piżmowych (MR71). Kaczki podzielono na cztery grupy doświadczalnew zależności od płci i systemu utrzymania:system intensywny (IS) i system z dostępemdo wybiegu (OS). Analizy przeprowadzonołącznie dla 48 mięśni piersiowych (po 12 dlakażdej grupy doświadczalnej: 2 × płeć; 2 × systemutrzymania). Dla badanych prób mięsa oznaczono:skład chemiczny, właściwości fizykochemiczne oraz parametry oceny sensorycznej mięśni piersiowych. Nie stwierdzono wpływu systemu utrzymania na skład chemiczny mięśni piersiowych kaczek MR71. System chowu kaczek MR71 miał znaczący (P <0,05) wpływ na straty podczas obróbki cieplnej. Statystyczna wielowymiarowa analiza składowych głównych (PCA) wykazała, że mięso kaczek piżmowych utrzymywanych w systemie wolno wybiegowym było lepiej postrzegane przez konsumentów w porównaniu z mięsem kaczek MR71 utrzymywanych w systemie intensywnym, głównie ze względu na czułość i zapach.

Słowa kluczowe: kaczka Piżmowa, system utrzymania, jakość mięsa

Please use the following format to cite the selected article: MICHALCZUK M., DAMAZIAK K., PIETRZAK D., MARZEC A., CHMIEL M., ADAMCZAK L., FLOROWSKI T. Influence of Housing System on Selected Quality Characteristics of Duck Meat. Chapter 2. Muscovy duck. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (2), 2017:277–285. DOI 10.22630/AAS.2017.56.2.29

Authors’ addresses:

Monika Michalczuk
Zakład Hodowli Drobiu
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa, Poland
e-mail: monika_michalczuk@sggw.pl