Genetic associations of reproductive traits in pigs

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 56 (2), 2017: 265–275
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (2), 2017)
DOI 10.22630/AAS.2017.56.2.28

Genetic associations of reproductive traits in pigs

MONIKA KUMALSKA, ARKADIUSZ TERMAN
Department of Genetics and Animal Breeding, West Pomeranian University of Technology in Szczecin

Abstract:Genetic associations of reproductive traits in pigs. In the field of genetics, one of the main research area in relation to animal reproduction is the identification of genes or genomic regions influencing reproductive phenotypes. The genes analysed for the determinants of their fertility are among other: LEP, PRL, PRLR, RBP4. With the use of genetic markers, it is possible to identify of both males and females carrying beneficial alleles, and choose reproduce high-quality individuals, which in turn accelerates the genetic improvement of the examined feature. According to literature, about 30% of culling in pig production systems has been primarily due to reproductive problems. Litter size is very important and easily measured reproductive trait, and often included in scientific researches, and defined as the total number of piglets born (TNB) and the number of piglets born alive (NBA). Selection of individuals carrying favourable alleles has the potential to improve reproductive traits and in this connection also sow productive life (SPL). SLP is a measure of the longevity and reproductive performance of a sow and is directly related to the number of viable piglets produced during its lifespan. Because reproductive traits are so multifaceted, researchers are able to consider many different facets of the organism biology to come up with candidate genes and QTLs genes.

Key words: candidate gene, QTLs,WGAS

Streszczenie:Podłoże genetyczne a cechy rozrodcze u świń. W dziedzinie genetyki jednym z głównych obszarów badań, w odniesieniu do cech reprodukcyjnych zwierząt, jest identyfikacja genów lub regionów genomowych, mających wpływ na fenotyp reprodukcyjny. Z puli genów analizowanych w aspekcie determinacji ich plenności i płodności należy wymienić między innymi: LEP, PRL, PRLR, RBP4. Dzięki wykorzystaniu markerów genetycznych możliwe jest wczesne rozpoznanie zarówno samców, jak i samic, które są nosicielami korzystnych alleli i wybór do rozrodu osobników cechujących się wysokimi parametrami, co z kolei przyspiesza genetyczną poprawę badanej cechy. Z danych literaturowych wynika, iż około 30% ubojów w systemach produkcyjnych świń spowodowanych jest głównie przez problemy związane z cechami reprodukcyjnymi. Wielkość miotu jest bardzo istotną i łatwo mierzalną cechą reprodukcyjną, często uwzględnianą w badaniach naukowych, a określaną całkowitą liczbą prosiąt urodzonych (TNB) oraz liczbą prosiąt żywo urodzonych (NBA). Wybór osobników wykazujących korzystne allele ma potencjalny wpływ na poprawę cech rozrodczych i użytkowych, których wykładnikiem jest tzw. życie produktywne świń (SPL). SPL jest miarą długości życia i zdolności reprodukcyjnych lochy i jest bezpośrednio związane z liczbą żywo urodzonych prosiąt przypadających na daną maciorę przez cały okres jej życia. Podsumowując, cechy reprodukcyjne dotyczą tak wielu aspektów, iż należy przebadać wiele różnych cech organizmów, w celu wyłonienia genów kandydujących oraz genów noszących miano QTLs.

Słowa kluczowe: QTLs, gen kandydat, WGAS

Please use the following format to cite the selected article: KUMALSKA M., TERMAN A. Genetic associations of reproductive traits in pigs. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (2), 2017: 265–275. DOI 10.22630/AAS.2017.56.2.28

Authors’ addresses:

Monika Kumalska, Arkadiusz Terman
Katedra Genetyki i Hodowli Zwierząt
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Piastów 45, 70-311 Szczecin
Poland
e-mail:arkadiusz.terman@zut.edu.pl