Effect of training on the heart rate in mares

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 56 (2), 2017: 257–264
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (2), 2017)
DOI 10.22630/AAS.2017.56.2.27

Effect of training on the heart rate in mares

KRZYSZTOF KIERZEK¹, MAGDALENA DREWKA¹, JURAJ MLYNEK², KONRAD WALASIK³
¹Department of Pig Breeding and Horses, UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz
²Department of Special Animal Breeding, Slovak University of Agriculture in Nitra
³ Department of Animal Physiology and Morphology, UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz

Abstract:Effect of training on the heart rate in mares. The purpose of this paper was to determine the effect of training on the heart rate in mares and analyse the adaptation of examined specimens to training loads. The tests were carried out on the basis of measurements of the post-effort resting heart rate and restitution time at various training stages in the Training Centre in Bielice. The measurements were taken with an electric heart rate monitorin 56 mares. The resting heart rate in mares was higher than in the final training stage. The heart rate restitution was quicker at the end of the training period. A significant influence of the length of training of mares selected for tests on the way they had reacted to the same load was observed. Horses with a longer preparation period had better efficiency parameters, both at rest and after training. An influence of the level of preparation of mares on their results of the final test in the training centre was also demonstrated – the average grade of mares following an extended preparation period was higher by 2 points.

Key words: training centres, mare performance test, heart rate.

Streszczenie: Wpływ treningu na wartości tętna u klaczy. Celem pracy było określenie wpływu treningu na wysokość tętna u klaczy oraz analiza przystosowania badanych osobników do obciążeń treningowych. Badania prowadzono na podstawie pomiarów tętna spoczynkowego i tempa restytucji tętna po wysiłku na różnych etapach treningu w Zakładzie Treningowym w Bielicach. Pomiary wykonywane były za pomocą elektronicznego pulsometru u 56 klaczy. Stwierdzono, że na początku treningu tętno spoczynkowe klaczy było wyższe niż w fazie końcowej przeprowadzonego treningu. Tempo restytucji tętna było szybsze na końcu okresu treningowego. Wykazano istotny wpływ długości treningu poprzedzającego przystąpienie klaczy do Zakładu Treningowego, na sposób w jaki reagowały one na to samo obciążenie. Konie dłużej przygotowywane miały lepsze parametry wydolnościowe zarówno w spoczynku jak i po treningu. Wykazano również wpływ stopnia przygotowania klaczy na uzyskane przez nie oceny w teście kończącym Zakład Treningowy – średnia ocena klaczy dłużej przygotowanych była o 2 punkty wyższa.

Słowa kluczowe:zakład treningowy, próba dzielności klaczy, tętno

Please use the following format to cite the selected article: KIERZEK K., DREWKA M., MLYNEK J. , WALASIK K. Effect of training on the heart rate in mares. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (2), 2017: 257–264. DOI 10.22630/AAS.2017.56.2.27

Authors’ addresses:
Magdalena Drewka,
Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Koni,
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy,
ul. Mazowiecka 28,
85-001 Bydgoszcz, Polska
e-mail: domieszka@op.pl