Preliminary study of memory processes in Mongolian gerbil (Meriones unguiculatus)

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 56 (2), 2017: 221–229
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (2), 2017)
DOI 10.22630/AAS.2017.56.2.23

Preliminary study of memory processes in Mongolian gerbil(Meriones unguiculatus)

KATARZYNA GÓRAL-RADZISZEWSKA, KAMIL KĄDZIELA, MARTA OLSZEWSKA, WIOLETA DROBIK-CZWARNO, KATARZYNA FISZDON, TOMASZ JUNGNIKEL
Department of Genetics and Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract:Preliminary study of memory processes in Mongolian gerbil (Meriones unguiculatus). Mongolian gerbil (Meriones unguiculatus) a small rodent living in the wild steppes of Mongolia was discovered in 1866 and it is becoming increasingly popular as a pet. The present work is an introduction to describe the behavior of this species and to investigate the influence of gender and age on memory process. 40 gerbils divided into four study groups (young males, young females, adult males, adult females) were twice tested in a modified version of the Lashley III maze (repeat after a week). Using statistical tests memory parameters, the activity of animals and behavior associated with the level of stress were analyzed. Conducted observations and calculations performed showed no difference between the groups (p > 0.05), which leads to the conclusion that in Mongolian gerbils age and sex have no effect on memory.

Key words:behavioral tests, Lahley III maze, age, sex, behavior

Streszczenie: Wstępne badanie procesów pamięciowych u myszoskoczka mongolskiego (Meriones unguiculatus).Myszoskoczek mongolski (Meriones unguiculatus) to mały gryzoń dziko żyjący na stepach Mongolii, odkryty w 1866 roku i stający się coraz bardziej popularny jako zwierzę domowe. Niniejsza praca stanowi wprowadzenie do opisania zachowania tego gatunku oraz zbadanie wpływu płci i wieku na procesy pamięci. 40 myszoskoczków podzielonych na cztery badane grupy (młode samce, młode samice, dorosłe samce, dorosłe samice) zostało dwukrotnie zbadanych zmodyfikowaną wersją labiryntu Lashley'a III (powtórzenie po tygodniu). Za pomocą testów statystycznych analizowano procesy pamięciowe, aktywność zwierząt oraz zachowania związane z poziomem stresu. Przeprowadzone analizy nie wykazały różnic między grupami (p > 0.05), co prowadzi do wniosku, że u myszoskoczków mongolskich wiek i płeć nie mają wpływu na procesy pamięciowe.

Słowa kluczowe:testy behawioralne, labirynt Lahley III, age, płeć, behawior

Please use the following format to cite the selected article: GÓRAL-RADZISZEWSKA K., KĄDZIELA K., OLSZEWSKA M., DROBIK-CZWARNO W., FISZDON K., JUNGNIKEL T. Preliminary study of memory processes in Mongolian gerbil. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (2), 2017: 221–229. DOI 10.22630/AAS.2017.56.2.23

Authors’ addresses:

Katarzyna Góral-Radziszewska
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: katarzyna_goral@sggw.pl