Trichinellosis - history, current status, new threats

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 56 (2), 2017: 197–207
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (2), 2017)
DOI 10.22630/AAS.2017.56.2.21

Trichinellosis - history, current status, new threats

MARIAN FLIS1, BARTŁOMIEJ POPCZYK2, BOGUSŁAW RATAJ3

1 Department of Zoology, Animal Ecology and Wildlife Management, University of Life Science in Lublin
2 Department of Genetics and Animal Breeding, Warsaw Universityof Life Sciences – SGGW
3 Polish Hunting Association, District Board in Nowy Sącz

Abstract:Trichinellosis - history, current status, new threats. The paper presents the epizootic situation of trichinellosis in historical terms, the present state, as well as emerging new threats. At the turn of the last few years, new species of trichinella species have emerged, as well as the spectrum of species of wild and domestic animals, which are a potential source of parasite transmission, has been widespread. Quite a significant threat is the problem of increasing occurrence of trichinella at herbivorous animals, which until recently were mostly treated ex officio as trichinella-free. The changing epizootiological image of trichinella makes it seems necessary now to intensify the preventive measures in the prevention of meat of all species susceptible to trichinella by means of etching method. Such activities should guarantee the safety of marketed animal origin food and thus effectively reduce the epidemiological risk.

Key words: trichinellosis, wild boar, epizootic risk, food safety

Streszczenie:Włośnica – historia, stan obecny, nowe zagrożenia. W artykule przedstawiono sytuację epizootyczną włośnicy w ujęciu historycznym, stan obecny, jak również pojawiające się nowe zagrożenia. Na przełomie ostatnich lat pojawiły się nowe gatunki włośni, jak również zwiększeniu uległo spektrum gatunków zwierząt, zarówno dzikich jak i domowych stanowiących potencjalne źródło transmisji pasożyta. Dość istotne zagrożenie, stanowi problematyka związana z coraz powszechniejszym występowanie włośni u zwierząt roślinożernych, które do niedawna traktowane były z urzędu jako wolne od włośni. Zmieniający się obraz epizootiologiczny Trichinella, sprawia, że obecnie konieczne wydaje się wzmożenie działań prewencyjnych w zakresie profilaktycznego badania mięsa wszystkich gatunków podatnych na możliwości występowania włośni, poprzez wykorzystanie metody wytrawiania. Tego rodzaju działania zagwarantować powinny bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego wprowadzanej na rynek, a tym samym skutecznie zmniejszać ryzyko zagrożenia epidemiologicznego.

Słowa kluczowe: włośnica, dzik, zagrożenie epizootyczne, bezpieczeństwo żywności

Please use the following format to cite the selected article: FLIS M., POPCZYK B., RATAJ B. Trichinellosis - history, current status, new threats. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (2), 2017:197–207. DOI 10.22630/AAS.2017.56.2.21

Authors’ addresses:
dr hab. Marian Flis
Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13,
20-950 Lublin
marian.flis@up.lublin.pl