Effect of dietary arginine supplementation on body weight changes and productivity of sows

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 56 (2), 2017: 163–172
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (2), 2017)
DOI 10.22630/AAS.2017.56.2.18


Effect of dietary arginine supplementation on body weight changes and productivity of sows

PAWEŁ BIELIŃSKI, ANNA REKIEL, JUSTYNA WIĘCEK, MARCIN SOŃTA

Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract:Effect of dietary arginine supplementation on body weight changes and productivity of sows.The objective of this study was to determine whether provision of additional arginine to pregnant and lactating sows could influence body weight changes in females during reproductive cycle as well as reproductive and rearing performance of the piglets. The study included 36 F1 crossbred sows (Polish Landrace ´Polish Large White), including 12 primiparous and 24 multiparous sows, which after insemination were randomly allocated to experimental group E (6 primiparous – P and 12 multiparous – M) and control group C (6 P and 12 M). Sows from both groups received complete diets, which were fed to meet requirements. Sows from group E were supplemented with amino acid (L-arginine 98%) at 0.3 kg/ton for pregnant sows (from 4 weeks after insemination) and at 0.5 kg/ton for lactating sows. C sows were not supplemented. Feeding group (C, E) had a significant effect on sow body weight at weaning (P ≤0.01), while lactation (P, M) had a significant effect on sow body weight at mating and weaning, and also on body weight change during the weaning-to-mating period (P ≤0.01). The number of piglets born to primiparous sows from group E vs C was higher by 1.3 piglets (11.11%) (P >0.05). 28-day-old weaned piglets, reared by primiparous sows, were significantly heavier than the progeny of multiparous sows (P ≤0.01), by 0.76 kg/animal (10.08%) in group C and by 0.97 kg/animal (12.63%) in group E. Piglets from group E vs C were heavier at weaning by 0.35 kg (4.22%) when born to primiparous sows, and by 0.14 kg (1.86%) when born to multiparous sows. No group ´lactation interaction has been shown for any of the parameters studied. It seems appropriate to supplement pregnant and nursing primiparous sows with dietary arginine.

Key words: sows, feeding, arginine, productivity

Streszczenie: Wpływ dodatku argininy w żywieniu loch na zmiany masy ciała i ich produkcyjność.Celem badań było wykazanie czy dodatkowa podaż argininy w żywieniu loch prośnych i karmiących ma wpływ na zmiany masy ciała samic w cyklu reprodukcyjnym oraz wyniki rozrodu i odchowu prosiąt. Badaniami objęto łącznie 36 loch mieszańców F1 (pbz x wbp), w tym 12 pierwiastek i 24 wieloródki, które po inseminacji podzielono losowo na grupy: doświadczalną - E (6 pierwiastek - P i 12 wieloródek - M) i kontrolną - C (6 - P i 12 - M). Lochy z obu grup żywiono mieszankami pełnoporcjowymi, których podaż była zgodna z zapotrzebowaniem. Dla loch z grupy E zastosowano dodatek aminokwasu (L-arginina 98%), w ilości odpowiednio: 0.3 kg/tonę dla loch prośnych (od 4. tygodnia po inseminacji) i 0.5 kg/tonę dla loch karmiących. Lochy C nie otrzymywały w/w dodatku. Stwierdzono istotny wpływ grupy żywieniowej (C, E) na masę loch przy odsadzeniu (P ≤0.01) oraz laktacji (P, M) na masę loch przy kryciu, odsadzeniu i zmianę masy w okresie odsadzenie-krycie (P ≤0.01). Liczba prosiąt urodzonych przez pierwiastki z grupy E vs C była większa o 1.3 prosięcia (11.11%) (P >0.05). 28. dniowe, odsadzone prosięta, odchowywane przez lochy pierwiastki, były istotnie cięższe niż potomstwo loch wieloródek (P ≤0.01), w grupie C o 0.76 kg/szt. (10.08%), a w grupie E o 0.97 kg/szt. (12.63%). Prosięta z grupy E vs C pochodzące od pierwiastek były cięższe przy odsadzeniu odpowiednio o 0.35 kg (4.22%), a od wieloródek o 0.14 kg (1.86%). Nie wykazano interakcji grupa x laktacja dla wszystkich badanych wskaźników. Stosowanie dodatku argininy do paszy wydaje się być uzasadnione dla prośnych i odchowujących prosięta loch pierwiastek.

Słowa kluczowe:: lochy, żywienie, arginina, produkcyjność
Please use the following format to cite the selected article:
BIELIŃSKI P., REKIEL A., WIĘCEK J., SOŃTA M. Effect of dietary arginine supplementation on body weight changes and productivity of sows. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (2), 2017163–172 

 

Authors’ addresses:

Anna Rekiel
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Poland
e-mail: anna_rekiel@sggw.pl