The method of 3D reconstruction of apple shape. Part 3. Geometric 3D model of an apple using the interpolation function

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 69 (Agricultural and Forest Engineering) 2017: 43-49
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 69, 2017)
DOI 10.22630/AAFE.2017.5

The method of 3D reconstruction of apple shape. Part 3. Geometric 3D model of an apple using the interpolation function

LESZEK MIESZKALSKI
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The study consists of presentation of a Jonagored variety apple. The apple contours have been described by connected Bezier curves, after which the interpolation process was conducted. To model the seeds the chamber and the seed nest of shape similar to rotational solids, the method of rotation of the generating line, consisting of connected Bezier curves, has been developed. The results presented in the second part of the article were used to develop the apple shape model.

Key words: apple, seeds the chamber, seed nest, shape, Bezier curves, mathematic models

Streszczenie: Metoda rekonstrukcji 3D kształtu jabłek. Cz. 3. Geometryczny model 3D bryły jabłka z wykorzystaniem funkcji interpolacji. Praca obejmuje prezentacje kształtu jabłka odmiany Jonagored. Kontury jabłka opisano łączonymi krzywymi Beziera, a następnie przeprowadzono proces interpolacji. Do modelowania komory nasiennej i gniazda nasiennego zbliżonych kształtem do brył obrotowych opracowano metodę polegającą na obrocie linii tworzącej, którą stanowią dwie gładko połączone krzywe Beziera. Do tworzenia modelu kształtu jabłka wykorzystano wyniki zamieszczone w drugiej części artykułu.

Please use the following format to cite the selected article:
MIESZKALSKI L. 2017. The method of 3D reconstruction of apple shape. Part 3. Geometric 3D model of an apple using the interpolation function. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 69: 43-49. http://dx.doi.org/10.22630/AAFE.2017.5

Authors’ address:
Leszek Mieszkalski
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164, Poland
e-mail: leszek_mieszkalski@sggw.pl