The method of 3D reconstruction of apple shape. Part 1. Apple shape mathematical modeling method

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 69 (Agricultural and Forest Engineering) 2017: 23-32
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 69, 2017)
DOI 10.22630/AAFE.2017.3

The method of 3D reconstruction of apple shape. Part 1. Apple shape mathematical modeling method

LESZEK MIESZKALSKI
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: This work presents a proposed method for mathematical modeling of apple shape using Bezier curves. The apple contour on its meridian has been described by three connected Bezier curves. The basis for description of apple contours using Bezier curves are photographs of an apple, rotated every 36° with reference to its natural axis of symmetry. Bezier curves along the apple's meridians constitute its 3D model. Bezier curves were used to describe the shape of the seeds the chamber and seed nest of the apple.

Key words: apple, seeds the chamber, seed nest, shape, Bezier curves, method, mathematic model

Streszczenie: Metoda rekonstrukcji 3D kształtu jabłek. Cz. 1. Metoda matematycznego modelowania kształtu jabłek. W niniejszej pracy przedstawiono propozycję metody matematycznego modelowania kształtu jabłek z wykorzystaniem krzywych Béziera. Kontur jabłka leżący na jego południku opisano trzema połączonymi krzywymi Béziera. Podstawą do opisu konturów jabłka za pomocą krzywych Béziera są uzyskane fotografie z obracanego co 36° jabłka względem jego naturalnej osi symetrii. Krzywe Beziera rozmieszczono wzdłuż południków jabłka, stanowią jego model 3D. Za pomocą krzywych Beziera opisano kształty komory nasiennej i gniazda nasiennego jabłka.

Please use the following format to cite the selected article:
MIESZKALSKI L. 2017. The method of 3D reconstruction of apple shape. Part 1. Apple shape mathematical modeling method. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 69: 23-32. http://dx.doi.org/10.22630/AAFE.2017.3

Authors’ address:
Leszek Mieszkalski
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164, Poland
e-mail: leszek_mieszkalski@sggw.pl