Growth performance parameters and selected quality traits of meat and femoral bone of broiler chickens fed diet supplemented with amorphous diatomaceous earth

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 56 (1), 2017: 147–157
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (1), 2017)
DOI 10.22630/AAS.2017.56.1.17

Growth performance parameters and selected quality traits of meat and femoral bone of broiler chickens fed diet supplemented with amorphous diatomaceous earth

MAŁGORZATA WIEWIÓRA1, MONIKA ŁUKASIEWICZ2
1Faculty of Animal Sciences, Aves Scientific Circle,
2Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Growth performance parameters and selected quality traits of meat and femoral bone of broiler chickens fed diet supplemented with amorphous diatomaceous earth. This study was aimed at analyzing the effect of the addition of amorphous diatomaceous earth to feed on growth performance parameters and selected quality traits of meat and femoral bone of broiler chickens. The study was conducted with 60 fast-growing Ross 308 broiler chickens, reared until 42 days of age and divided into a control group (C) and two experimental groups (D2 and D4) (20 birds each). The diatomaceous earth (diatomite) was administered to the birds’ feed from the groups D2 - 2%, D4 - 4%. Individual body weight, feed intake and mortality of chickens were controlled. On day 42 of rearing, 6 males were selected from each group for slaughter followed by dissection. Dressing percentage, content of muscles and giblets (gizzard, liver and heart), were calculated, and in samples of breast and leg muscles the chemical and physicochemical properties were analyzed. Resistance of the femoral bone to fractures was determined. The addition of diatomite did not affect the health status of chickens. Significantly higher body weight at 42 days of rearing was noted in the group C vs D4 (P ≤0.05). Significantly higher (P ≤0.01) content of pectoral muscles and lower (P ≤0.05) fat in the carcass of D2 vs C were noted. The addition of diatomaceous earth did not affect the chemical composition of the breast muscles. The fat content in leg muscles was significantly reduced (P ≤0.05) and water content was increased (P ≤0.05) in D2 vs C. Femoral bones of D4 birds were significantly more resistant (P ≤0.05) to breaking than in C. Direct relationship between the amount of diatomite and the strength of the femur was found. The most optimal supplementation was considered as 2%.

Key words: diatomaceous earth (diatomite), broiler chickens, growth performance, quality of meat and femoral bone

Streszczenie:Wskaźniki odchowu oraz wybrane cechy jakości mięsa i kości udowej kurcząt brojlerów żywionych paszą uzupełnioną amorficzną ziemią okrzemkową. Celem badania była analiza wpływu dodatku amorficznej ziemi okrzemkowej do paszy na wyniki odchowu oraz wybrane cechy jakości mięsa i kości udowej kurcząt brojlerów. Badanie przeprowadzono na 60 szybkorosnących kurczętach Ross 308 utrzymywanych do 42. dnia życia i podzielonych na grupę kontrolną (C) i dwie grupy doświadczalne (D2 i D4),  po 20 szt. w każdej.  Ziemię okrzemkową (diatomit) podawano z paszą ptakom z grupy D2 - 2%,  D4 - 4%. W doświadczeniu kontrolowano masę ciała, spożycie  paszy oraz śmiertelność kurcząt. W 42. dniu odchowu z każdej grupy ubito po 6 kogutów i wykonano dysekcję. Obliczono wydajność rzeźną, udział mięśni oraz podrobów jadalnych (żołądka mięśniowego, wątroby oraz serca), a w próbach z mięśni piersiowych i nóg wykonano analizy chemiczne i fizykochemiczne. Określono również wytrzymałość kości udowej na złamanie. Dodatek diatomitu nie wpłynął na status zdrowotny kurcząt. Większą masę ciała w 42. dniu odchowu odnotowano w grupie C vs D4 (P ≤0.05). Stwierdzono większy(P ≤0.01) udział mięśni piersiowych oraz mniejszy (P ≤0.05) udział tłuszczu w tuszce w grupie D2 vs C. Dodatek ziemi okrzemkowej do paszy nie różnicował składu chemicznego mięśni piersiowych. W mięśniach nóg kogutów D2 stwierdzono obniżenie (P ≤0.05) zawartości tłuszczu oraz zwiększenie (P ≤0.05) zawartości wody w porównaniu do grupy C. Kości udowe ptaków z grupy D4 charakteryzowały się większą (P ≤0.05) wytrzymałością na złamanie niż kości kurcząt z grupy C. Stwierdzono wprost proporcjonalną zależność między ilością zastosowanego diatomitu w paszy a wytrzymałością kości udowej. Za najbardziej optymalną uznano suplementację do paszy na poziomie 2%.

Słowa kluczowe:ziemia okrzemkowa (diatomit), kurczęta brojlery, jakość mięsa i kości udowej

Please use the following format to cite the selected article:
WIEWIÓRA M., ŁUKASIEWICZ M. Growth performance parameters and selected quality traits of meat and femoral bone of broiler chickens fed diet supplemented with amorphous diatomaceous earth. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (1), 2017: 147–157

                                 .

Authors’ addresses:

Monika Łukasiewicz
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Poland
e-mail: monika_lukasiewicz@sggw.pl