The changes in the milk composition and its lipid fraction during the rearing of lambs in non-milked sheep

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 56 (1), 2017: 113–120
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (1), 2017)
DOI 10.22630/AAS.2017.56.1.13

The changes in the milk composition and its lipid fraction during the rearing of lambs in non-milked sheep

AURELIA RADZIK-RANT, WITOLD RANT, URSZULA JANKOWSKA, EWA KUŹNICKA
Department of Animal Breeding,  Faculty of Animal Sciences, Warsaw University of Life Sciences –SGGW

Abstract: The changes in the milk composition and its lipid fraction during the rearing of lambs in non-milked sheep. Studies regarding the effect of lactation stage on milk content and lipid fraction composition are mostly conducted on milked animals. The aim of this study was to analyze the changes in the basic milk composition and content of fatty acids in the fat fraction during the rearing of lambs in non-milked sheep. The study was carried out on 22 ewes of Polish lowland sheep of Żelazneńska strain, which reared lambs sold at low weight classes (up to 22 kg). Milk samples were collected at 10 (period 1), 25 (period 2) and 52 (period 3) days of lactation. There were no differences in the amount of the basic components of milk in the studied periods of lactation beside the fat (P≤ 0.05) content.  There were also no difference in the content of fatty acid groups in the fat fraction of ewe’s milk examined at 10, 25 and 52 day of lactation.Although,in the third period of lactation, the content of saturated fatty acids (SFA) was slightlyhigher compared to first period.  In turn, the content of oleic acid (P≥0.30) and C18:3 (P≤ 0.05) was higher in the 10 day of rearing then in 52 day. A slightly larger share of essential C18 unsaturated fatty acids in ewe’s milk in early lactation may suggest the involvement of adipose tissue in the formation of milk fat.

Key words: non milked sheep, milk composition, stage of lactation

Streszczenie:Zmiany w składzie  mleka i jego frakcji tłuszczowej w trakcie odchowu jagniąt u owiec nieużytkowanych mlecznie. Badania dotyczące wpływu laktacji na składniki mleka i skład frakcji lipidowej są w większości prowadzone  na zwierzętach użytkowanych mlecznie. Celem tych badań było przeanalizowanie zmian w podstawowym składzie mleka i w zawartości kwasów tłuszczowych w jego frakcji tłuszczowej w trakcie odchowu jagniąt u owiec nie doskonalonych w kierunku użytkowania mlecznego. Badania prowadzono na 22 maciorkach nizinnych odmiany żelazneńskiej, które odchowywały jagnięta sprzedawane w niskich standardach wagowych (do 22 kg). Próby mleka pobierano w 10 (okres 1), 25 (okres 2) i 52 (okres 3) dniu laktacji. Nie znaleziono różnic w zawartości podstawowych składników mleka w badanych okresach laktacji, oprócz zawartości tłuszczu. Różnice nie występowały także w zawartości grup kwasów tłuszczowych w frakcji tłuszczowej mleka maciorek badanych w 10, 25 i 52 dniu laktacji. Chociaż, zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych (SFA) była nieznacznie większa w trzecim okresie laktacji w porównaniu z okresem pierwszym. Z kolei zawartość kwasu oleinowego (P≥ 0,30) i C18:3 (P≤ 0,05) była większa w 10 dniu odchowu jagniąt niż w 52 dniu. Niewiele większy udział niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych C18 w mleku maciorek we wczesnej laktacji może sugerować zaangażowanie tkanki zapasowej w tworzenie tłuszczu mleka.

Słowa kluczowe:owce nie dojone, skład mleka, stadium laktacji

Please use the following format to cite the selected article:
RADZIK-RANT A., RANT W., JANKOWSKA U., KUŹNICKA E. The changes in the milk composition and its lipid fraction during the rearing of lambs in non-milked sheep. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (1), 2017: 113–120

 

Authors’ addresses:

Aurelia Radzik-Rant
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Poland
e-mail: aurelia_radzik_rant@sggw.pl