Respecting EU cross-compliance requirements as an indicator of animal welfare on dairy farms in Poland

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 56 (1), 2017: 91–102
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (1), 2017)
DOI 10.22630/AAS.2017.56.1.11

Respecting EU cross-compliance requirements as an indicator of animal welfare on dairy farms in Poland

MONIKA JANOCHA, TADEUSZ KOŚLA, EWA M. SKIBNIEWSKA
Department of Animal Environment Biology, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract:Respecting EU cross-compliance requirements as an indicator of animal welfare on dairy farms in Poland.The aim of the study was to determine the level of animal welfare on dairy farms in Poland and to compare the measured parameters with the cross-compliance requirements. The study was conducted on 46 farms in the winter season. The microclimate measurements such as air moisture content, concentrations ofselected air pollutantsand the brightness of the room has been taken. A comparison of cattle housing systems on bedding and on the slatted floor has been examined.The barns were divided into four groups, depending on the size of the herd: 10-20 cows (12 barns), 21-40 cows (22 barns), 41-60 cows (7 barns), and 100-180 cows (5 barns), respectively. The largest group consisted of haerds housing 21-40 cows, which represented 48% of all herds involved in the study. Of all the barns that used slatted floors or bedding, we selected three largest herds each in order to compare hygienic parameters between both types of housing. The main findings were as follows: (1)The concentration of selected air pollutantsin most of the barns did not deviate from the recommendations of the (Polish)National Research Institute of Animal Production.(2) The concentration of selected air pollutantswas lower in barns where the cattle was kept on slatted floors. (3)The cattle housed on slatted floors also had better lighting conditions. (4.) Smaller herds of dairy cows were found to have relative air humidity conditions. (5) In 81% of farms, air humidity in the premises remained within the animal welfare standards.

Key words: dairy cows, housing, environment, microclimate, EU requirements

Streszczenie: Respektowanie unijnych wymogów wzajemnej zgodności jako wskaźnik dobrostanu zwierząt w  gospodarstwach krów mlecznych w Polsce. Celem pracy było określenie poziomu wskaźników dobrostanu zwierząt i porównanie ich w wymogami wzajemnej zgodności w gospodarstwach utrzymujących krowy mleczne. Badania zostały przeprowadzone w 46 gospodarstwach w okresie zimowym. Przeprowadzono pomiary mikroklimatyczne: wilgotności, stężenia wybranych gazów, oświetlenia. Porównano systemy utrzymania bydła na ściółce i na ruszcie. Obory podzielono na cztery grupy w zależności od liczebności stada krów: 10–20 sztuk (12 obór), 21–40 sztuk (22 obory), 41–60 sztuk (7 obór), 100–180 sztuk (5 obór). Największą grupę tworzą stada liczące 21–40 sztuk krów. Stanowią one 48% wszystkich stad  uwzględnionych w badaniach. Spośród wszystkich obór rusztowych i ściółkowych wybrano po trzy stada o największej liczebności w celu porównania parametrów zoohigienicznych w obu typach obór. Badania pozwoliły na ocenę warunków utrzymania krów mlecznych. Stwierdzono co następuje: (1) stężenia gazów szkodliwych w większości obór mieszczą się w normach Instytutu Zootechniki; (2) krowy utrzymywane w oborach na ruszcie mają lepsze warunki oświetleniowe; (3) w stadach o mniejszej liczebności krów stwierdzono gorsze warunki wilgotnościowe; (4) w 81% gospodarstw wilgotność w pomieszczeniach jest utrzymana w normach zootechnicznych.

Słowa kluczowe:krowy mleczne, obory, środowisko, mikroklimat, wymogi UE

Please use the following format to cite the selected article:
JANOCHA M., KOŚLA T., SKIBNIEWSKA E.M. Respecting EU cross-compliance requirements as an indicator of animal welfare on dairy farms in Poland. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (1), 2017:91-102

Authors’ addresses:

Tadeusz Kośla
Katedra Biologii Środowiska Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: tadeusz_kosla@sggw.pl