Comprehensive microbiological evaluation of dry foods for growing dogs marketed in Poland

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 56 (1), 2017: 81–89
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (1), 2017)
DOI 10.22630/AAS.2017.56.1.10

Comprehensive microbiological evaluation of dry foods for growing dogs marketed in Poland

KAROLINA HOŁDA1, WIOLETTA WICZUK2, ELŻBIETA HAĆ-SZYMAŃCZUK2, ROBERT GŁOGOWSKI1
1Department of Animal Breeding and Production, Faculty of Animal Sciences
2Department of Biotechnology Microbiology and Food Evaluation, Faculty of Food Sciences,
Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract:Comprehensive microbiological evaluation of dry foods for growing dogs marketed in Poland. Microbiological safety is one of the most important parts of qualitative assessment and monitoring of commercially available products intended for canine nutrition. Twenty commercial dry dog foods formulated for growing dogs were surveyed for the prevalence of bacterial contamination. ISO standards were applied to assess total plate counts of mesophilic strains, yeasts and molds, Enterobacteriaceae family andEnterococcus. Moreover, the presence of major pathogenic bacteria was evaluated. The growth of molds was detected in 5 products. Enterobacteriaceae strains were identified in 12 examined foods. Escherichia coli was identified in 4 samples. Half of the analyzed foods showed apparent presence of enterococci. All analyzed samples were free from Staphylococcus, Salmonella and Listeria spp. contamination. During microscopic confirmation of suspicious colonies Bacillus spp. were identified in 7 products. The results of our pilot study allowed to conclude that the principles of good manufacturing practice and hygienic regime were generally respected during factory processing, resulting ina relative low risk, with a clear necessity for continued control.

Keywords: microorganism, dog, pet food, safety

Streszczenie: Kompleksowa ocena jakości mikrobiologicznej suchych karm dla psów rosnących dostępnych w Polsce. Jakość mikrobiologiczna to jedno z najistotniejszych kryteriów kontroli systemu produkcji i dystrybucji rynkowej produktów żywienia psów. Dwadzieścia dostępnych w sprzedaży produktów dla psów rosnących poddano ocenie czystości mikrobiologicznej. Analizy przeprowadzono ściśle według metodyki zgodnej z aktualnymi normami PN-ISO dotyczącymi oznaczania bakterii mezofilnych, drożdży i pleśni, przedstawicieli rodzin Enterobacteriaceae oraz Enterococcus. Ponadto w badaniu oznaczono obecność ważniejszych organizmów patogennych. Wzrost pleśni stwierdzono w pięciu przypadkach. W dwunastu produktach zaobserwowano bakterie z rodziny Enterobacteriaceae. Połowa spośród ocenianych karm okazała się pozytywna pod względem enterokoków. Wszystkie oceniane produkty były wolne od Staphylococcus, Salmonella i Listeria spp. Dla siedmiu produktów przeprowadzono obserwacje mikroskopowe podejrzanych kolonii identyfikując je jako Bacillus spp. Uzyskane w niniejszym, pilotażowym badaniu wyniki pozwalają stwierdzić, że kluczowe elementy dobrych praktyk produkcyjnych są na ogół zachowywane podobnie jak kryteria higieniczne podczas procesów technologicznych. Ze stosowaniem karm suchych wiąże się relatywnie niskie ryzyko wystąpienia u psów poważnych schorzeń o podłożu mikrobiologicznym, jednak niezbędny jest stały monitoring jakości produktów dostępnych na polskim rynku.

Słowa kluczowe: mikroorganizm, pies, pet food, bezpieczeństwo

Please use the following format to cite the selected article:
HOŁDA K., WICZUK W., HAĆ-SZYMAŃCZUK E., GŁOGOWSKI R. Comprehensive microbiological evaluation of dry foods for growing dogs marketed in Poland. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (1), 2017:81-89

Authors’ addresses:

Robert Głogowski
Zakład Hodowli Zwierząt Futerkowych
Towarzyszących i Koni
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: robert_glogowski@sggw.pl