Effect of mating nucs spacing and subspecies of honey bee (Apis mellifera) on the drifting of queens returning from mating flights

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 56 (1), 2017: 75–79
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (1), 2017)
DOI 10.22630/AAS.2017.56.1.9

Effect of mating nucs spacing and subspecies of honey bee (Apis mellifera) on the drifting of queens returning from mating flights

JAKUB GĄBKA, MONIKA STAWICKA, BARBARA ZAJDEL, ZBIGNIEW KAMIŃSKI
Apiculture Division, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract:Effect of mating nucs spacing and subspecies of honey bee (Apis mellifera) on the drifting of queens returning from mating flights. The loss of honeybee queens during mating flights increases the cost of their production. The aim of the study was to examine if the spacing of nucs influences the drifting of queen honey bees which return from mating flights. The study also compared the drifting of Carniolan (A. m. carnica) and Italian (A. m. ligustica) queens. We examined the total of 89 queens which were placed in mating nucs together with about 1000 workers. Some of the mating nucs were arranged in rows spaced 30 centimetres apart, without any landmarks, and other nucs were spaced a few meters apart, next to trees or bushes. Each group of nucs included Carniolan and Italian queens. The results show that significantly more queens failed to return from mating flights to nucs placed in rows without any landmarks (51%) than from those placed next to trees or bushes (7%). The study also showed that there is no significant differences between level of drifting of Carniolan and Italian queens.

Key words: beekeeping, honey bee,mating flights, drifting of honeybee queens, Apis mellifera

Streszczenie:Wpływ ustawienia ulików weselnych oraz podgatunku pszczoły miodnej (Apis mellifera) na błądzenie matek powracających z lotów godowych. Straty matek pszczelich podczas lotów weselnych zwiększają koszty ich produkcji. Celem pracy było zbadanie, czy sposób ustawienia ulików weselnych wpływa na błądzenie matek powracających z lotów godowych. Porównano również błądzenie matek kraińskich (A. m. carnica) i włoskich (A. m. ligustica). Ogółem zbadano 89 matek, które znajdowały się w ulikach weselnych z około tysiącem robotnic. Część ulików ustawiono w rzędach w odległości około 30 cm od siebie, a część przy drzewach lub krzewach w odległości kilku metrów. W każdej grupie ulików były matki kraińskie i włoskie. Stwierdzono, że z ulików weselnych ustawionych w rzędzie, bez punktów orientacyjnych ginie, podczas lotów godowych, istotnie więcej matek (51%) niż z ulików ustawionych przy drzewach lub krzewach (7%). Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy błądzeniem matek kraińskich i włoskich.

Słowa kluczowe:pszczelarstwo, pszczoła miodna, loty godowe, błądzenie matek pszczelich, Apis mellifera

Please use the following format to cite the selected article:
GĄBKA J., STAWICKA M., ZAJDEL B., KAMIŃSKI Z. Effect of mating nucs spacing and subspecies of honey bee (Apis mellifera) on the drifting of queens returning from mating flights. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (1), 2017:75-79

Authors’ addresses:

Jakub Gąbka
Pracownia Pszczelnictwa
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Poland
e-mail: jakub_gabka@sggw.pl