Assessment of slaughter value of sheep on the basis of linear measurements made on digital carcass images

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 56 (1), 2017: 53–63
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (1), 2017)
DOI 10.22630/AAS.2017.56.1.7

Assessment of slaughter value of sheep on the basis of linear measurements made on digital carcass images

ALEKSANDRA DASIEWICZ1, WITOLD RANT2, MARCIN ŚWIĄTEK2, AURELIA RADZIK-RANT2
1 Department of Animal Nutrition, The Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition, Polish Academy of Sciences
2 Department of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences-SGGW

Abstract:Assessment of slaughter value of sheep on the basis of linear measurements made on digital carcass images. The aim of this study was to develop a method of assessing slaughter value of sheep using digital carcass images.Research material consisted of 38 ovine carcasses. Carcasses were classified in the EUROP grading system in terms of muscle and fat and photographed from three sides and then computer image analysis were used. Analyzed data of linear and area measurements of sheep carcasses using computer image analysis and compare them with the results of slaughter analysis conducted by the conventional method. To compare obtained results statistical analysis was performed. The correlation between computer linear measurements and meat cuts weight and EUROP classification were examined. The preliminary analysis showed the possibility of using computer image analysis to evaluate the meat yield of sheep, and the resulting measurements are correlated to the proportion of meat cuts and tissues, but in order to obtain high accuracy results further studies are needed.

Key words: meat yield, linear measurements, digital images, sheep carcasses

Streszczenie: Ocena wartości rzeźnej tusz owczych z wykorzystaniem komputerowych pomiarów tusz. Materiał badawczy stanowiło 38 tusz. Tusze fotografowano z trzech stron, a zdjęcia poddano komputerowym pomiarom. Tusze klasyfikowane były w systemie EUROP pod względem umięśnienia oraz otłuszczenia. Następnie przeprowadzono analizę wartości rzeźnej tusz. W celu porównania otrzymanych wyników przeprowadzono analizę statystyczną. Zbadano korelacje pomiędzy poszczególnymi komputerowymi pomiarami liniowymi z masą wybranych wyrębów oraz klasyfikacją EUROP. Obliczono średnie wartości oraz błąd standardowy wszystkich badanych cech. Stwierdzono, iż wstępna analiza wykazuje możliwości zastosowania komputerowej analizy obrazu do oceny wartości rzeźnej owiec, a otrzymane pomiary są skorelowane z proporcjami wyrębów i tkanek, jednak dla uzyskania wysokiej dokładności wyników niezbędne są dalsze badania na populacji o dużej liczebności.

Słowa kluczowe:wartość rzeźna, komputerowe pomiary liniowe, tusze owcze

Please use the following format to cite the selected article:
DASIEWICZ A., RANT W., ŚWIĄTEK M.,RADZIK-RANT A. Assessment of slaughter value of sheep on the basis of linear measurements made on carcass digital images. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (1), 2017:53-63

Authors’ addresses:

Aleksandra Dasiewicz
Zakład Żywienia Zwierząt
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana
Kielanowskiego PAN w Jabłonnie
Instytucka 3, 05-110 Jabłonna
Poland
e-mail: a.dasiewicz@ifzz.pl