Influence of melittin on viability and integrity of cell membrane on grade IV glioma

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 56 (1), 2017: 43–51
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (1), 2017)
DOI 10.22630/AAS.2017.56.1.6

Influence of melittin on viability and integrity of cell membrane on grade IV glioma

KAROLINA DANILUK, SŁAWOMIR JAWORSKI, PAULINA BINIECKA, ŻANETA BUGAJSKA, MALWINA SOSNOWSKA
Division of Nanobiotechnology, Department of Animal Nutrition and Biotechnology, Faculty of Animal Sciences, Warsaw University of Life Sciences

Abstract: Influence of melittin on viability and integrity of cell membrane on grade IV glioma. The grade IV glioma is one of the malignant human tumours. Today there is no effective treatment for this type of cancer. Alternative methods are sought-after in glioma treatment, and lately melittin has been found to be useful in anticancer therapy. The aim of the study was to investigate the effect of melittin on the viability and the integrity of cell membranes of the grade IV glioma cells. The U87 glioma line cells were treated of melittin in increasing concentrations (5, 10, 15, 20 and 50 µg/mL) and incubated for 24 hours. After incubation, the tests were performed in order to investigate the cell morphology, cell viability, membrane integrity and the way of cell death. The results have shown the devastating effect of melittin on the glioma cells. The melittin causes disintegration of cell membranes and induces cell death by apoptosis and less by necrosis.

Key words: glioma, melittin, toxicity, apoptosis

Streszczenie:Wpływ melityny na żywotność i integralność błon komórkowych glejaka IV stopnia. Glejak IV stopnia jest jednym ze złośliwych nowotworów ludzkich. Do dziś nie wynaleziono skutecznego leku do walki z tym nowotworem. Melityna to jeden ze składników jadu pszczelego, który wykazuje działania antyrakowe. Celem badań było zbadanie wpływu melityny na żywotność i integralność błon komórkowych glejaka IV stopnia linii U87. Komórki glejaka IV stopnia linii U87 były traktowane roztworami melityny we wzrastającym stężeniu (5, 10, 15, 20 and 50 µg/mL) i inkubowane przed 24 godziny. Po inkubacji przeprowadzono badania w celu sprawdzenia morfologii komórek, ich żywotności, integralności błon komórkowych oraz drogę śmierci komórkowej. Wyniki wskazują na niszczący wpływ melityny na komórki glejaka. Melityna powoduje dezintegrację błon komórkowych oraz indukuje śmierć komórkową na drodze apoptozy oraz, w mniejszym stopniu, nekrozy.

Słowa kluczowe: glejak, melityna, toksyczność, apoptoza

Please use the following format to cite the selected article:
DANILUK K., JAWORSKI S., BINIECKA P., BUGAJSKA Ż., SOSNOWSKA M. Influence of melittin on viability and integrity of cell membrane on grade IV glioma.Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (1), 2017:43-51.

Authors’ address:

Karolina Daniluk
Zakład Nanobiotechnologii
Katedra Żywienia Zwierząt i Biotechnologii
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Poland
e-mail: kdaniluk1@gmail.com