Interaction of hierarchical nanoporous carbons(HNCs) with chicken embryo red blood cells (RBC)

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 56 (1), 2017: 37–42
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (1), 2017)
DOI 10.22630/AAS.2017.56.1.5

Interaction of hierarchical nanoporous carbons(HNCs) with chicken embryo red blood cells (RBC)

ŻANETA BUGAJSKA, SŁAWOMIR JAWORSKI, KAROLINA DANILUK, PAULINA BINIECKA, MALWINA SOSNOWSKA
Department of Animal Nutrition and Biotechnology, Faculty of Animal Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Interaction of hierarchical nanoporous carbons(HNCs) with chicken embryo red blood cells (RBC.The purpose of this study was to characterize toxicity of hierarchical nanoporous carbons (HNCs) on chicken embryo red blood cells (RBC). RBC are a perfect model to adapt the hemolysis assay in evaluation of the in vitro blood compatibility of nanoparticles. The samples of blood were treated with different concentration of HNCs (10 µg/ml, 50 µg/ml and 100 µg/ml). Hemolysis assay showed that the hemolytic activity depends on the dose of HNCs. The microscope observations have shown a difference in morphology between treated and untreated RBC: changes in cell membrane shape and the occurrence of pathological erythrocytes forms.

Key words: hierarchical nanoporous carbon, nanoparticles, red blood cells, toxicity

Streszczenie: Interakcjahierarchicznych nanoporowatych nanocząstek węglowych(HNCs)z czerwonymi krwinkami zarodka kury. Celem tego badania było określenie toksyczności hierarchicznych nanoporowatych nanocząstek węglowych(HNCs) wobec krwinek czerwonych, pozyskanych z zarodka kury (RBC). RBC są idealnym modelem do oceny testu hemolizy w badaniach zgodności nanoczątek w warunkach in vitro. Do próbek krwi zarodka kurzego zostały dodane HNCs w różnych stężeniach (10 µg/ml, 50 µg/ml i 100 µg/ml). Test hemolizy wykazał, że aktywność hemolityczna zależy od dawki HNCs. Podczas obserwacji mikroskopowych zobserwowano różnice w morfologii pomiędzy traktowanymi HNCs, a nietraktowanymi RBC. Stwierdzono zmianę kształtu błony komórkowej krwinek i występowanie patologicznych form erytrocytów.

Słowa kluczowe: hierarchiczne nanoporowate nanocząstki węglowe, nanocząstki, czerwone krwinki, toksyczność

Please use the following format to cite the selected article:
BUGAJSKA Ż., JAWORSKI S., DANILUK K., BINIECKA P., SOSNOWSKA M. Interaction of hierarchical nanoporous carbons (HNCs) with chicken embryo red blood cells (RBC). Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (1), 2017:37-42.

Authors’ addresses:

Żaneta Bugajska
Zakład Nanobiotechnologii
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland