Preliminary studies on the relation between polar vixens’ temperament type and the values of selected physiological indicators and cortisol level in the blood serum

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 56 (1), 2017: 33–36
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (1), 2017)
DOI 10.22630/AAS.2017.56.1.4

Preliminary studies on the relation between polar vixens’ temperament type and the values of selected physiological indicators and cortisol level in the blood serum

MARIAN BRZOZOWSKI1, LESZEK GACEK2,DANUTA DZIERŻANOWSKA-GÓRYŃ1

1 Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2 The National Research Institute of Animal Production, Experimental Station Chorzelów

Abstract: Preliminary study on the relation between polar vixens’ temperament type and the values of selected physiological indicators and cortisol level in the blood serum The aim of this study was to examine whether there is a correlation between temperament type of polar foxes females, determined with the behavioral tests, and the level of selected physiological indicators and the level of cortisol in blood serum. In the result of conducted studies, there were no differences found between the number of breaths or the number of heartbeats in animals of different temperament types. It was found a higher body temperature in vixens with aggressive temperament compared with the vixens of trustful temperament. The difference was statistically significant (p<0.05). The level of cortisol in the blood serum of aggressive and fearful foxes was higher compared with trustful animals. The observed trend was statistically confirmed (p<0.01). In conclusion it can be said that the study of body temperature and the cortisol level in a blood serum of vixens can be a complementary method to evaluate its suitability as a breeding animals. Full verification of observed dependencies requires confirmation from greater material.

Key words: blue fox, females, temperament, physiological parameters, cortisol

Streszczenie:Wstępne badania nad zależnościąmiędzy temperamentem samic lisów polarnych a wartościami wybranych wskaźników fizjologicznych i poziomem kortyzolu w surowicy krwi. Celem badańbyła próba określenia, czy istnieje zależność między typem temperamentu lisic polarnych, określonym na podstawie testów behawioralnych,a poziomem wybranych wskaźników fizjologicznychi poziomem kortyzolu w surowicy krwi. W wyniku przeprowadzonych badań nie zaobserwowano różnic między liczbą oddechów i tętnem u samic o różnym typie temperamentu. Stwierdzono wyższą temperaturę ciała u samic o agresywnym typie temperamentu w porównaniu do samic ufnych (różnica istotna na poziomie p<0,05). Poziom kortyzolu w surowicy krwi u lisówagresywnych i bojaźliwych był znacznie wyższy w porównaniu do zwierzątufnych (różnica istotna na poziomie p<0,01). Podsumowując badania można stwierdzić, że określenie temperatury ciała oraz poziomu kortyzolu w surowicy krwi lisic może być uzupełniającą metodą oceny przydatności samic jako zwierząt hodowlanych. Pełna weryfikacja zaobserwowanych tendencji wymaga ich potwierdzenia na liczniejszym materiale.

Słowa kluczowe: lisy polarne, samice, temperament, parametry fizjologiczne, kortyzol

Please use the following format to cite the selected article:
BRZOZOWSKI M., GACEK L., DZIERŻANOWSKA-GÓRYŃ D. Preliminary studies on the relation between polar vixens’ temperament type and the values of selected physiological indicators and cortisol level in the blood serum. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (1), 2017:33-36

 

Authors’ addresses:

Marian Brzozowski
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: marian_brzozowski@sggw.pl