Cross-species hybridizations in situ for identification of Robertsonian translocation in wild boar

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 56 (1), 2017: 15–21
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (1), 2017)
DOI 10.22630/AAS.2017.56.1.2

Cross-species hybridizations in situ for identification of Robertsonian translocation in wild boar

MAREK BABICZ1, BARBARA DANIELAK-CZECH2, ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA2
1Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin
2Departament of Animal Genomics and Molecular Biology, National Institute of Animal Production, Balice/Kraków

Abstract:Cross-species hybridizations in situ for identification of Robertsonian translocation in wild boar. Homologies and homeologies between human and pig chromosomes enabled human painting probes to be used for identification of chromosomes involved in homozygous centric fusion in the wild boar (Sus scrofa scrofa). with karyotype 36,XY,rob(15;17), which had been provisionally determined on the basis of G-bands (GTG technique). For interspecies hybridizations two commercial differently labelled human painting probes for chromosome pairs 2 and 20 were used. FISH with the human WCP 20 probe revealed green fluorescence signals on the short arms of the 15;17translocated chromosomes, and after hybridization with the WCP 2 yellow signals were observed along the long arms of these rearranged acrocentic autosomes as well as on small fragments of the SSC3q arms. The results of cross-species hybridizations in situ have confirmed preliminary cytogenetic evaluation of the karyotype of the Robertsonian translocation-carrying wild boar as well as numerous homologies and homeologies between chromosomes of human and species (Sus scrofa domestica and Sus scrofa scrofa) belonging to the Suidae family. The results obtained have confirmed alsothe usefulness of commercial human painting probes for identification of chromosome rearrangements in other species that received little study.

Key words:wild pig, Robertsonian translocation, kayotype36,XY,rob(15;17), ZOO-FISH

Streszczenie: Międzygatunkowe hybrydyzacje in situ do identyfikacji translokacji Robertsonowskiej u dzika. Homologie i homeologie między chromosomami człowieka i świni domowej umożliwiły zastosowanie ludzkich sond malujących do identyfikacji chromosomów zaangażowanych w homozygotyczną fuzję centryczną u dzika (Sus scrofa scrofa) o kariotypie 36,XY,rob(15;17), który został wstępnie zdiagnozowany na podstawie prążków G (technika GTG). Do międzygatunkowych hybrydyzacji wykorzystano dwie komercyjne, różnie znakowane ludzkie sondy malujące dla chromosomów par 2. i 20. FISH z ludzką sondą WCP 20 ujawniła zielone sygnały hybrydyzacyjne na krótkich ramionach translokowanych chromosomuów15;17, a po hybrydyzacji z WCP 2 żółte sygnały obserwowane byływzdłuż długich ramion tych zreorganizowanych akrocentrycznych autosomów. Wyniki międzygatunkowych hybrydyzacji in situ potwierdziły wstępną cytogenetyczną ocenę kariotypu dzika – nosiciela translokacji robertsonowskiej, a także liczne homologie i homeologie między chromosomami człowieka i gatunków należących do rodziny Suidae (Sus scrofa domestica i Sus scrofa scrofa). Uzyskane wyniki potwierdziły także przydatność komercyjnych ludzkich sond malujących do identyfikacji chromosomowych rearanżacji u innych, mało poznanych, gatunków.

Słowa kluczowe: dzik, translokacja Robertsonowska, kariotyp36,XY,rob(15;17),ZOO-FISH

Please use the following format to cite the selected article:
BABICZ M., DANIELAK-CZECH B., KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA A. Cross-species hybridizations in situ for identification of Robertsonian translocation in wild boar. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (1), 2017:15-21

Authors’ addresses:

Marek Babicz
Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody
Chlewnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Akademicka 13, 20-950 Lublin
Poland
e-mail: marek.babicz@up.lublin.pl