Effect of birth weight of piglets on growth rate and rearing performance up to 8 weeks of age

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 56 (1), 2017: 5–13
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (1), 2017)
DOI 10.22630/AAS.2017.56.1.1


Effect of birth weight of piglets on growth rate and rearing performance up to 8 weeks of age

EMILIA AMBROZIAK, ANNA REKIEL
Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
 

Abstract: Effect of birth weight of piglets on growth rate and rearing performance up to 8 weeks of age. The aim of the experiment was to determine the effect of the birth weight of piglets on their rearing results up to 56 days of age, as expressed by growth rate and survival. Observations were made on 277 crossbred piglets from 22 litters of F1 sows (Polish Landrace ´Polish Large White) derived from crossbred boars (Duroc ´Pietrain), which were kept and fed the same way. Piglets were reared with mothers for 5 weeks and observed for 8 weeks. At 1, 7, 21 and 56 day of age, piglets were individually weighed. The body weight on day 1 of age served as a basis for dividing the piglets into groups I, II, III and IV (≤1.2; 1.21-1.39; 1.40-1.59; and ≥1.60 kg body weight, respectively). Coefficients of correlation were estimated between body weight on day 1 of age and at 7, 21 and 56 days of age, and daily gains. The mean body weight of the piglets on days 7, 21 and 56 differed between groups I, II, III and IV (P ≤0.01) and depended on the birth weight (r=+0.773, r=+0.567, r=+0.504). In the subsequent rearing periods, daily gains in groups I-IV increased and the differences between the groups showed similar relationships. Differences between groups II and III were small (P>0.05), and those between groups I and IV considerable and highly significant. With the increasing mean body weight at birth, piglet survival increased and was higher in group IV vs I by 13.64 percentage points. The birth weight ≥ 1.60 kg ensured the best growth rate and survival of the piglets.

Key words: piglets, body weight, daily gains, survival

Streszczenie: Wpływ masy ciała prosiąt przy urodzeniu na tempo wzrostu i wyniki odchowu do wieku 8 tygodni. Celem badań było określenie wpływu masy ciała prosiąt przy urodzeniu na wyniki ich odchowu do 56 dnia życia, wyrażone tempem wzrostu i przeżywalnością. Obserwacjami objęto 277 prosiąt mieszańców z 22 miotów od loch F1 (Polska Biała Zwisłoucha x Wielka Biała Polska) po knurach krzyżówkowych (Duroc x Pietrain), jednakowo żywionych i utrzymywanych. Odchów potomstwa przy matkach trwał 5 tygodni a obserwacje 8 tygodni. W 1., 7., 21., oraz 56. dniu życia prosięta ważono indywidualnie. Masa ciała w 1. dniu życia była podstawą do podziału prosiąt na grupy: I, II, III, IV,  odpowiednio: ≤1.2; 1.21-1.39; 1.40-1.59; ≥1.60 kg m.c.). Oszacowano współczynniki korelacji między masą ciała prosiąt w 1. dniu życia a m.c. w 7., 21. i 56 dniu życia oraz przyrostami dobowymi. Średnia masa ciała prosiąt w 7., 21. i 56. dniu różniła się pomiędzy grupami I, II, III, IV (P ≤0.01) i zależała od masy urodzeniowej (r=+0.773, r=+0.567, r=+0.504). W kolejnych okresach odchowu przyrosty dobowe w grupach I-IV zwiększały się, przy czym ich zróżnicowanie pomiędzy grupami wykazywało zbliżone zależności. Między grupami II i III różnice były niewielkie (P>0.05), między grupami I i IV znaczne i wysoko istotne statystycznie. Przy zwiększającej się średniej m.c. przy urodzeniu przeżywalność prosiąt zwiększała się,  była większa w grupie IV vs I o 13.64 pkt. proc. Masa ciała przy urodzeniu ≥ 1.60 kg gwarantowała najlepsze tempo wzrostu i przeżywalność prosiąt.

Słowa kluczowe: prosięta, masa ciała, przyrosty dobowe, przeżywalność

Please use the following format to cite the selected article:
AMBROZIAK E., REKIEL A. Effect of birth weight of piglets on growth rate and rearing performance up to 8 weeks of age . Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (1), 2017: 5-13.

Authors’ addresses:

Anna Rekiel
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Poland
e-mail: anna_rekiel@sggw.pl