Ecological potential of post-industrial areas and sustainable landscape architecture

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 37, 2016: 41-49
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 37, 2016)

Ecological potential of post-industrial areas and sustainable landscape architecture

AXEL SCHWERK*, IZABELA DYMITRYSZYN, MAREK PIWOWARSKI
Laboratory of Evaluation and Assessment of Natural Resources, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The reclamation of post-industrial areas is a challenging task. In recent decades an awareness has arisen that such areas offer particular possibilities with respect to aspects of nature conservation. This qualifies them as suitable objects for realization of projects of sustainable development, especially after the breakdown of industrial activity when respective regions suffer from economic depression. A review of the ecological aspect of post-industrial areas indicated that successional processes are of special importance, as well as the dispersal power of individual species. Restoration techniques have changed over the years. In order to deal successfully with post-industrial areas methods are required which enable the objective assessment of ecological values and stages of succession. An example of dealing successfully with sustainable development on post-industrial areas, the Duisburg-Nord landscape park is highlighted. The increasing awareness of the possibilities to integrate sustainable development in landscape architecture has been expressed recently by an increasing number of publications. It is stressed that post-industrial areas offer many opportunities to create landscape architecture projects with a focus on sustainability.

Key words: post-industrial area, sustainable development, biological diversity, landscape architecture

Streszczenie: Potencjał ekologiczny terenów poprzemyslowych a zrównoważona architektura krajobrazu. Rekultywacja terenów poprzemyslowych jest istotnym zadaniem. W ostatnich dekadach wzrosła świadomość, że takie obszary oferują możliwości dla ochrony przyrody. To kwalifikuje je jako obiekty odpowiednie do wdrażania projektów realizujących założenia zrównoważonego rozwoju. W szczególności dotyczy to terenów, gdzie przemysł upadł, na skutek czego całe regiony cierpią z powodu ekonomicznej zapaści. Przegląd zagadnień ekologicznych dotyczących obszarów poprzemyslowych wykazał istotność/wagę takich czynników, jak proces sukcesji i siła dyspersji poszczególnych gatunków. Techniki rekultywacji zmieniają się z upływem lat. Aby uzyskać cele rekultywacji, niezbędna jest obiektywna ocena wartości ekologicznych oraz stadiów sukcesji. Przykładem projektu zrównoważonego rozwoju terenu poprzemysłowego zrealizowanego z powodzeniem jest park krajobrazowy Duisburg-Nord. Rosnąca świadomość możliwości wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju do architektury krajobrazu wyraża się poprzez wzrastającą liczbę publikacji. Podkreślono, że tereny poprzemysłowe oferują wiele szans na realizację projektów z zakresu architektury krajobrazu, nakierowanych na zrównoważony rozwój.

Please use the following format to cite the selected article:
SCHWERK A., DYMITRYSZYN I., PIWOWARSKI M. (2016). Ecological potential of post-industrial areas and sustainable landscape architecture. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 37: 41-49

Authors’ address:
e-mail: aschwerk@yahoo.de