Urban-rural differences in subjective well-being: Turkey

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 37, 2016: 23-39
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 37, 2016)

Urban-rural differences in subjective well-being: Turkey

SAVAŞ ÇEVÎK*, MEHMET OKAN TAÇAR
Selcuk University, Department of Economics

Abstract: The study explores whether urban and rural disparities in terms of material and non-material conditions are reflected in the happiness of rural and urban residents in the case of Turkey. The study aims at contributing to the empirical literature on the geographic dimension of happiness by examining differences in rural and urban determinants in the case of a developing country, since developing countries have been rarely examined despite their rapid urbanization and their efforts to improve rural development. We analyze the data from a nationally representative survey collected by TURKSTAT through a series of linear and ordered logit regressions. The findings of the study indicate that the mean happiness of urban areas is higher than that of rural areas over time, apart from 2011, while there is a convergence between rural and urban happiness on average. In estimated regressions, we could not find statistically significant coefficients on a rural dummy. In separate estimations for both sub-samples, we found that differences in rural and urban happiness occur especially in economic estimators. Employment status, social security coverage and income level are not statistically significant estimators of the rural sample, contrary to the urban sample and the sample as a whole. Also, the perceived social pressure and positive expectations for the country's future are not statistically significant for the rural sample, while they are significant for the urban sample. Finally, urban happiness is positively correlated with both satisfaction with central public services and local public services, while rural happiness has a statistically significant association only with those of central government services.

Key words: subjective well-being, happiness, rural welfare, urban welfare, rural-urban differences, spatial differences

Streszczenie: Różnice miedzy miastem a wsią w subiektywnym postrzeganiu dobrostanu. Celem pracy jest zbadanie, czy różnice między miastem a wsią w odniesieniu do uwarunkowań materialnych i niematerialnych są odzwierciedlone w zadowoleniu mieszkańców miast i wsi na przykładzie Turcji. Badania miały również na celu wniesienie wkładu do empirycznej literatury dotyczącej geograficznego wymiaru zadowolenia poprzez zbadanie różnic między wiejskimi i miejskimi wyznacznikami w kraju rozwijającym się, co rzadko jest przedmiotem badań pomimo ich szybkiej urbanizacji oraz wysiłków, aby wspomóc rozwój rolniczy. Analizowano dane z krajowych badań zebranych przez TURKSTAT za pomocą regresji liniowej i logistycznej. Wyniki badań wskazują, że przeciętne zadowolenie mieszkańców terenów miejskich jest większe niż mieszkańców terenów wiejskich, oprócz roku 2011, choć przeważnie istnieje konwergencja między zadowoleniem na obszarach wiejskich i miejskich. W oszacowanych regresjach nie znaleziono statystycznie istotnych współczynników dla ślepej obserwacji w obszarach wiejskich. W osobnych ocenach dla obu prób różnice w zadowoleniu na obszarach wiejskich i miejskich wystąpiły jedynie w kategoriach ekonomicznych. Status zatrudnienia, dostępność opieki społecznej oraz poziom zarobków nie są statystycznie istotnymi estymatorami w próbie pośród mieszkańców wsi, inaczej niż dla próby mieszkańców miasta oraz dla całej przebadanej próby. Postrzeganie presji społecznej i pozytywne oczekiwania co do przyszłości kraju także istotne statystycznie w próbie mieszkańców wsi, w przeciwieństwie do próby mieszkańców miasta. Zadowolenie mieszkańców miast jest pozytywnie skorelowane z satysfakcją z centralnych i lokalnych usług publicznych, zadowolenie mieszkańców wsi ma zaś statystycznie istotny związek tylko z centralnymi usługami administracyjnymi.

Please use the following format to cite the selected article:
ÇEVİK S., TAŞAR M.O. (2016). Urban-rural differences in subjective well-being: Turkey. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 37: 23-39

Authors’ address:
e-mail: scevik@selcuk.edu.tr