Determination of the yield response to water for two different globe artichoke cultivars (Cynara scolymus L. cv. Bayrampasa and Starline F1) in greenhouse conditions

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 37, 2016: 11-21
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 37, 2016)

Determination of the yield response to water for two different globe artichoke cultivars (Cynara scolymus L. cv. Bayrampasa and Starline F1) in greenhouse conditions

AHMET YILMAZ, YESÎM AHÎ
Department of Biosystem Engineering, Namik Kemal University

Abstract: In the research, the response of the artichoke plant to various amounts of irrigation water was determined, and efforts were made towards developing the optimum irrigation schedule and water-yield-production factors. The trial was conducted in a split plot design, with regard to three different levels of irrigation and two different artichoke cultivars (Cynara scolymus L. cv. Bayrampasa and Star-line F1), with three replications. Irrigation water was applied, based on the principal of monitoring the soil, so that irrigation would start when 40% of the available water holding capacity was exhausted and 100, 70 and 40% of the moisture deficit would be applied. Seasonal evapotranspiration values reached the highest in the fully irrigated (100%) treatment, calculated as 797 and 811 mm for the cultivars Bayrampasa and Starline F1 respectively. The highest artichoke yield was obtained for a 100% irrigation level as 20.33 t.ha-1 for the Bayrampasa cultivar and as 33.69 t.ha-1 for the Starline F1 cultivar. In general, it was seen that various irrigation applications have statistically significant effects on yield. The highest values of irrigation water use efficiency (IWUE) were obtained from the irrigation level in which 70% of the irrigation need was met. Also, the water-yield relation factor (ky) was determined to be 1.37 for the total growing season.

Key words: Irrigation scheduling, drip irrigation system, water-yield production, evapotranspiration

Streszczenie: Wpływ nawadniania na plonowanie dwóch odmian karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus L. cv. Bayrampaąa oraz Starline FI) w warunkach szklarniowych. Badano wpływ zróżnicowanego nawadniania roślin karczocha w celu określenia optymalnego poziomu nawadniania i innych wskaźników plonowania zależnych od tego czynnika. Doświadczenie zostało założone w trzech powtórzeniach w układzie split-plot. Testowano trzy poziomy nawodnienia (100, 70 i 40%) u dwóch odmian karczocha zwyczajnego (Bayrampasa oraz Starline F1). Najwyższą ewapotranspirację odnotowano przy pełnym nawodnieniu (100%) i wynosiła ona 797 mm dla odmiany Bayrampasa oraz 811 mm dla odmiany Starline F1. Przy tym samym poziomie nawadniania uzyskano największy plon, tj.: 20,33 t.ha-1 dla odmiany Bayrampasa oraz 33,69 t.ha-1 dla odmiany Starline. Zróżnicowane warunki nawadniania wywierały istotny statystycznie wpływ na plonowanie. Najwyższy wskaźnik efektywności w wykorzystaniu wody (IWUE) otrzymano w przypadku nawadniania na poziomie 70%. Wskaźnik zależności między nawadnianiem a plonowaniem (ky) wynosił 1,37 dla całego sezonu wegetacyjnego.

Please use the following format to cite the selected article:
YILMAZ A., AHİ Y. (2016). Determination of the yield response to water for two different globe artichoke cultivars (Cynara scolymus L. cv. Bayrampaşa and Starline F1) in greenhouse conditions. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 37: 11-21

Authors’ address:
e-mail: yesimahi@nku.edu.tr