The effect of a housing system on production results and slaughter analysis of slow-growing chickens

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 55 (2), 2016: 309–318
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (2), 2016)

The effect of a housing system on production results and slaughter analysis of slow-growing chickens

AGNIESZKA WNUK-GNICH1, MONIKA ŁUKASIEWICZ1, JAN NIEMIEC1, NATALIA MROCZEK-SOSNOWSKA2
1Department of Animal Breeding and Production, Faculty of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences, Poland
2Department of Ichthyobiology, Fisheries and Aquaculture Biotechnology, Faculty of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences, Poland

Abstract:The effect of a housing system on production results and slaughter analysis of slow-growing chickens. The study covered 720 Cobb x Zielononóżka kuropatwiana (Cobb x Zk) chickens reared until the 63rd day of life. On the day of introduction to a hen house, the chickens were randomly divided into 2 groups: a control group (reared indoors – ID, 360 birds) and an experimental group (reared with outdoor access – OD, 360 birds), with 5 replications in each group (72 birds). The differentiating factor in the study was the possibility of using grassy free ranges up to the 28th day of life in the OD group. Individual body weight, feed intake and mortality rate were monitored throughout the production period. On day 63, 20 birds were selected at random from each group for slaughter (10 cocks and 10 hens, 2 from each replication). The selected birds had body weights similar to the average body weight for a given sex in a group. In total, 40 carcasses were dissected. The study demonstrated a significant (P≤0.05) effect of the access to a free range on the final body weight of hens. The housing system affected also the mortality rate of Cobb x Zk chickens. The birds having the access to the free range were characterized by a significantly (P≤0.01) lower mortality rate (0.55%) compared to the control birds (1.11%). In addition, the study showed a significantly (P≤0.01) lower carcass weight of cocks from the experimental group (OD, 1491g) compared to cocks from the control group (ID, 1530g) and a significantly lower weight of breast muscles (317g and 338g, respectively). A similar tendency was observed in the case of hens, namely a lower carcass weight, breast muscle weight and fat weight in the group having access to grassy free ranges.The housing system had a significant effect of growth of the body weight of hens having the possibility of using grassy free ranges. The Cobb x Zk chickens characterized by high dressing percentage, similar contents of breast muscles and leg muscles as well as good health status, may be used as material for the rearing free range.

Key words: broiler, housing system , production results

Streszczenie:Wpływ systemu utrzymania na wyniki produkcyjne i analizę rzeźną kurcząt wolno rosnących. Badaniem objęto 720 kurcząt Cobb x Zielononóżka kuropatwiana utrzymywanych do 63. dnia życia. W dniu wstawienia pisklęta losowo podzielono na 2 grupy: kontrolną (grupa bez wybiegu BW – 360 szt.) oraz doświadczalną (grupa z wybiegiem W – 360 szt.) po 5 powtórzeń w każdej (72 szt.). Czynnikiem różnicującym doświadczenie była możliwość korzystania z trawiastych wybiegów od 28. dnia życia w grupie W.  Podczas trwania odchowu kontrolowano indywidualną masę ciała, spożycie paszy oraz śmiertelność kurcząt. W 63. dniu odchowu z każdej grupy wybrano do uboju po 20 szt. (10 kogutów i 10 kur, po 2 sztuki z każdego powtórzenia) o masie ciała zbliżonej do średniej dla danej płci w grupie. Przeprowadzono dysekcję łącznie na 40 tuszkach Zaobserwowano istotny wpływ (P≤0,05) dostępu do wybiegu na wzrost masy ciała u kur. Kurczęta mające możliwość korzystania z wybiegu charakteryzowała istotnie mniejszą (P≤0,01) śmiertelność (0,55%) w porównaniu z kurczętami bez dostępu do wybiegu (1,11%). Zaobserwowano istotnie (P≤0,01) mniejszą masę tuszki kogutów (1491g) z grupy doświadczalnej (W) w porównaniu z grupą kontrolną (BW) – 1530g oraz istotnie mniejszą masę mięśni piersiowych odpowiednio (317g oraz 338g). U kur obserwowano podobną tendencję w grupie mającej możliwość korzystania z trawiastych wybiegów. System utrzymania wpłyną istotnie na wzrost masy ciała kur mających możliwość korzystania z trawiastych wybiegów. Kurczęta Cobb x Zk charakteryzują się dobrą wydajnością rzeźną, zbliżonym udziałem mięśni piersiowych i nóg oraz  wysoką zdrowotnością, mogą być wykorzystane jako materiał w chowie wolnowybiegowym.

Słowa kluczowe: kurczęta brojlery, system utrzymania, wyniki produkcyjne

Please use the following format to cite the selected article:
WNUK-GNICH A., ŁUKASIEWICZ M., NIEMIEC J., MROCZEK-SOSNOWSKA N. The effect of a housing system on production results and slaughter analysis of slow-growing chickens . Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (2), 2016: 309–318.

 

Authors’ addresses:

Agnieszka Wnuk-Gnich
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Poland
e-mail: aga.m.wnuk@gmail.com