Effect of management system on production results and slaughter value of fatteners

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 55 (2), 2016: 301–307
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (2), 2016)

Effect of management system on production results and slaughter value of fatteners

DAMIAN TARASKA, ANNA REKIEL, MARCIN SOŃTA, JUSTYNA WIĘCEK
Department of Animal Breeding and Production, Faculty of Animal Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Effect of management system on production results and slaughter value of fatteners. The studies were conducted in the farm, possessing three management systems and production of fatteners on litter-free (SB), shallow litter (SPS) and deep litter (SGS). There were managed 200 (SB), 446 (SGS) and 883 (SGS) four-breed fatteners (Landrace x Large White) x (Duroc x Pietrain), with the preservation of standards in respect of environmental parameters. After completion of 2-stage fattening, in which full-ration mixtures (from body weight of ca. 30 kg up to 120 kg) were employed, the animals were slaughtered. The effect of management system on growth rate and feed conversion (FCR) and slaughter value of pigs was evaluated. Daily gains for  fatteners managed in SB, SPS and SGS systems were equal to 983, 971 and 845 g and FCR amounted to 2.71, 2.63 and 2.97 kg. The obtained results may be considered as very good ones. The deaths did not exceed 2% what is a good result. Meatiness of the fatteners kept in three discussed systems was higher than 58%, was very good and comparable in the groups. Qualification of the carcasses to the appropriate classes in EUROP system occurred to be most favourable for SGS (93.44% carcasses in classes S-E) although in the case of SB, all carcasses were classified into classes with a higher meatiness, that is, S-U. The results of fattening confirm the advantages of floor management system and its main superiority as compared to the systems of deep and shallow litter, whereas the results of slaughter evaluation indicate rather certain advantages of deep litter system. It seems, however, justifiable to utilize - in practice – different solutions in respect of management of the fatteners, with the indication to litter-free system as being more favourable in respect of the obtained production results.

Key words: fatteners, management systems, production results, slaughter value

StreszczenieWpływ systemu utrzymania na wyniki produkcyjne i wartość rzeźną tuczników. Badania przeprowadzono w gospodarstwie dysponującym trzema systemami utrzymania i produkcji tuczników tj. bezściółkowym (SB), płytkiej ściółki (SPS) i głębokiej ściółki (SGS). Utrzymywano w nich odpowiednio 200 (SB), 446 (SPS) i 883 (SGS) tuczników 4. rasowych, (Landrace x Large White) x (Duroc x Pietrain), z zachowaniem standardów w zakresie parametrów środowiskowych. Po zakończeniu 2. fazowego tuczu, w którym stosowano mieszanki pełnoporcjowe (od masy ok. 30 do 120 kg), zwierzęta ubito. Oceniono wpływ systemu utrzymania na tempo wzrostu i zużycie  paszy oraz wartość rzeźną świń. Przyrosty dobowe tuczników utrzymywanych SB, SPS, SGS wyniosły: 983, 971 i 845 g, a zużycie paszy na 1 kg m. c. 2,71, 2,63, 2,97 kg; uzyskane wyniki można uznać za bardzo dobre. Upadki nie przekroczyły 2% co jest wynikiem dobrym. Mięsność tuczników utrzymywanych w trzech systemach wyniosła ponad 58%, była bardzo dobra i porównywalna w grupach. Kwalifikacja tusz do klas w systemie EUROP okazała się najkorzystniejsza dla SGS (93,44% tusz w klasie S-E), chociaż w przypadku SB wszystkie tusze zakwalifikowano do klas o wyższej mięsności, czyli S-U. Wyniki tuczu potwierdzają korzyści systemu bezściółkowego oraz jego zasadniczą przewagę nad systemami głębokiej i płytkiej ściółki, natomiast wyniki oceny rzeźnej na pewne zalety utrzymania na głębokiej ściółce. Zasadne wydaje się jednak wykorzystanie w praktyce różnych rozwiązań w zakresie utrzymania tuczników ze wskazaniem na system bezściółkowy, jako korzystniejszy pod względem uzyskiwanych wyników produkcyjnych.

Słowa kluczowe:tuczniki, system utrzymania, wyniki produkcyjne, wartość rzeźna

Please use the following format to cite the selected article:
TARASKA D., REKIEL A., SOŃTA M., WIĘCEK J. Effect of management system on production results and slaughter value of fatteners. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (2), 2016: 301–307.

 

Authors’ addresses:

Anna Rekiel
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Poland
e-mail: anna_rekiel@sggw.pl