Mean body weight gains in standard mink depending on the number of kits in a litter

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 55 (2), 2016: 293–300
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (2), 2016)

Mean body weight gains in standard mink depending on the number of kits in a litter

NATASZA ŚWIĘCICKA, HENRYKA BERNACKA, JACEK ZAWIŚLAK
Department of Sheep, Goat and Fur Animal Breeding, Faculty of Animal Breeding and Biology, University of Technology and Life Sciences, Bydgoszcz

Abstract: Mean body weight gains in standard mink depending on the number of kits in a litter. The objective of the study was to determine the effect of litter size from which animals came on their weight at weaning and pre - slaughter, and as a consequence also on their mean daily gains. The study was conducted on a population of 330 mink, divided into groups depending on the size of litter from which they came: I (2–4 kits) – 74 animals (44 ♂, 30♀), II (5–7 kits) – 170 animals (92 ♂, 78♀), III (8–10 kits) – 86 animals (44 ♂, 42♀). We established a significant effect of litter size on body weight at weaning and mean daily gains. Animals from smaller litters were found to have a higher body weight at weaning; whereas higher gains were observed in animals coming from bigger litters. Pre-slaughter body weight was similar in all assessed groups.

Key words: mink, daily gains, litter size, body weight

Streszczenie: Średnie przyrosty masy ciała norek odmiany brązowej w zależności od liczebności szczeniąt w miocie. Celem badań było określenie wpływu wielkości miotu z którego pochodziły zwierzęta na ich masę przy odsadzeniu przed ubojem a w konsekwencji na średnie dobowe przyrosty. W badaniach wykorzystano populację 330 norek którą podzielono na grupy w zależności od wielkości miotu z którego pochodziły zwierzęta: I (2-4 szczeniąt) – 74 szt.(44 ♂ , 30♀), II (5-7 szczeniąt) – 170 szt. (92 ♂, 78♀), III ( 8-10 szczeniąt) – 86 szt.(44 ♂, 42♀). Stwierdzono istotny wpływ liczebności w miocie na masę ciała przy odsadzeniu i średnie przyrosty dobowe norek. Wykazano, iż zwierzęta pochodzące z mniejszych miotów charakteryzują się wyższa masą ciała przy odsadzeniu. Wyższe przyrosty natomiast zaobserwowano u osobników z bardziej licznych miotów. Masa ciała przed ubojem była zbliżona we wszystkich badanych grupach

Słowa kluczowe: norka, przyrosty dobowe, liczebność w miocie, masa ciała

Please use the following format to cite the selected article:
ŚWIĘCICKA N., BERNACKA H., ZAWIŚLAK J. Mean body weight gains in standard mink depending on the number of kits in a liter.  Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (2), 2016: 293–300.

Authors’ addresses:

Natasza Święcicka
Katedra Hodowli Owiec, Kóz i Zwierząt Futerkowych
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
Poland
e-mail: swiecicka@utp.edu.pl