Cow longevity in herds of different milk production levels and herd size

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 55 (2), 2016: 261–266
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (2), 2016)

Cow longevity in herds of different milk production levels and herd size

ANNA SAWA, MARIUSZ BOGUCKI, PIOTR NIEWIADOMSKI
Department of Cattle Breeding, UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz

Abstract:Cow longevity in herds of different milk production levels and herd size. The effect of herd production level and herd size on cow longevity was studied using the SYMLEK system data on 12045 Polish Holstein-Friesian cows (Black-and-White variety) from 1371 herds. The cows, which belonged to the active population in Pomerania and Kujawy, first calved in 2008 and were used or disposed from the herds by the end of 2015. FREQ and GLM procedures from the SAS package were used in the statistical calculations. With increases in herd size (from ≤20 to >200 cows) and herd production level (from ≤6000 to 9000 kg milk), the culling level increased (p≤0.01) while the proportion of cows sold and alive decreased. Cow longevity was differentiated (p≤0.01) by herd size. As the number of cows in the herd increased, the lifespan and the length of productive life, as well as number of calvings decreased. The effect of herd production level on cow longevity was not statistically confirmed.

Key words: cow, milk, longevity, production level

Streszczenie: Długowieczność krów w stadach o zróżnicowanym poziomie wydajności  i wielkości. W pracy wykorzystano dane z bazy SYMLEK o 12045 krowach rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej, należących do populacji aktywnej Pomorza i Kujaw. Krowy wycieliły się po raz pierwszy w 2008 roku i były użytkowane lub usuwane ze stad do końca 2015 roku. Analizowano wpływ poziomu wydajności stada i jego wielkości na długowieczność. W obliczeniach statystycznych zastosowano procedury FREQE i GLM z pakietu SAS. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem liczebności stada z ≤20 do >200 krów oraz poziomu wydajności stada z ≤6000 do 9000 kg mleka zwiększał się (p≤0,01) stopień brakowania, zmniejszał się natomiast udział krów sprzedanych oraz żyjących. Wykazano, że wielkość stada różnicowała (p≤0,01) długowieczność krów. Wraz ze wzrostem liczby krów w stadzie skracała się długość życia i użytkowania krów, zmniejszała się liczba ich wycieleń. Wpływ poziomu wydajności stada na długowieczność krów nie został potwierdzony statystycznie.

Słowa kluczowe: krowy, mleko, długowieczność, poziom produkcyjny

Please use the following format to cite the selected article:
SAWA A., BOGUCKI M., NIEWIADOMSKI P. Cow longevity in herds of different milk production levels and herd size. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (2), 2016: 261–266.

Authors’ addresses:

Mariusz Bogucki
Katedra Hodowli Bydła
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz
Poland
e-mail: bogucki@utp.edu.pl