Association of CAST and RYR1 genes polymorphism with carcass and meat quality in crossbreed pigs with a share of Pietrain breed

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 55 (2), 2016: 253–260
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (2), 2016)

Association of CAST and RYR1 genes polymorphism with carcass and meat quality in crossbreed pigs with a share of Pietrain breed

ARTUR RYBARCZYK1, ARKADIUSZ TERMAN2, GRZEGORZ ŻAK3, MONIKA KUMALSKA2, DANIEL POLASIK2

1Department of Immunology, Microbiology and Physiological Chemistry,West Pomeranian University of Technology, Szczecin
2Department of Genetics and Animal Breeding, West Pomeranian University of Technology, Szczecin
3National Research Institute of Animal Production, Department of Animal Genetics and Breeding

Abstract: Association of CAST and RYR1 genes polymorphism with carcass and meat quality in crossbreed pigs with a share of Pietrain breed. The aim of this study was to determine the effect of the calpastatin (CAST/TaqI) and ryanodine receptor (RYR1) genes polymorphism on carcass and meat quality traits in Pietrain crossbred pigs. The polymorphism in CAST and RYR1 genes was detected using the PCR-RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism Analysis of PCR-Amplified Fragments) method. Two alleles of CAST gene were identified–A(0.34) and B (0.66) and three genotypes–AA(0.21), AB (0.25) and BB (0.54). In relation to carcass and pork quality, no statistically significant differences were found between the  CT and CC genotypes of RYR1 gene as well as between AA, AB and BB genotypes of  CASTgene. In addition, no significant interaction was found between CAST/TaqI × RYR1 genotypes and all the analyzed carcass and meat quality traits.

Key words: CAST, RYR1, meat quality, slaughter value, pigs

Streszczenie:Zależność polimorfizmu genów CAST i RYR1 z cechami jakości tuszy i mięsa u świń mieszańców z udziałem rasy Pietrain. Celem niniejszych badań było określenie wpływu polimorfizmu genów kalpastatyny (CAST/TaqI) i receptora ryanodiny (RYR1) na cechy jakości tuszy i mięsa u świń mieszańców rasy pietrain. Polimorfizm genów CAST i RYR1 określono za pomocą metody PCR-RFLP (analiza polimorfizmu fragmentów restrykcyjnych amplifikowanych metodą PCR).  Zidentyfikowano 2 allele –A (0.34) i B (0.66) oraz 3 genotypy genu CASTAA(0.21), AB (0.25) i BB (0.54). W odniesieniu do jakości tuszy i mięsa nie zaobserwowano statystycznie istotnych różnic pomiędzy genotypami CT i CC genu RYR1 jak również genotypamiAA, AB i BB genuCAST. Dodatkowo nie stwierdzono istotnych interakcji pomiędzy genotypami CAST/TaqI × RYR1,a wszystkimi ocenianymi cechami jakości tuszy i mięsa.

Słowa kluczowe: CAST, RYR1, jakość mięsa, wartość rzeźna, świnie

Please use the following format to cite the selected article:
RYBARCZYK A., TERMAN A., ŻAK G., KUMALSKA M., POLASIK D. Association of CAST and RYR1 genes polymorphism with carcass and meat quality in crossbreed pigs with a share of Pietrain breed. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (2), 2016: 253–260

Authors’ addresses:

Artur Rybarczyk
Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie
Al. Piastów 45, 70-311 Szczecin
Poland
e-mail: artur.rybarczyk@zut.edu.pl