Pathomorphological changesin the small intestine and liver of the european beaver (Castor fiber L. 1758): a case study

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 55 (2), 2016: 229–234
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (2), 2016)

Pathomorphological changesin the small intestine and liver of the european beaver (Castor fiber L. 1758): a case study

TOMASZ NIEMIEC1, KAROL SIKOROWSKI1, WITOLD STRUŻYŃSKI2, SŁAWOMIR PAŚKO3, BARTŁOMIEJ JAN BARTYZEL4, MACIEJ SZMIDT4, MAREK BALCERAK5, GRZEGORZ JANUTA6, WOJCIECH BIELECKI7, PIOTR KOCZOŃ8
1
Department of Animal Nutrition and Biotechnology, Warsaw University of Life Sciences,
2Division of Zoology, Warsaw University of Life Sciences - SGGW,
3Virtual Reality Techniques Division, Institute of Micromechanics and Photonics, Faculty of  Mechatronics, Warsaw University of Technology,
4Department of Morphological Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW,
5Division of Cattle Breeding, Warsaw University of Life Sciences - SGGW,
6The Scientific and Practical Center for Bioresources, The National Academy of Sciences of Belarus,
7Department of Pathology and Veterinary Diagnostics, Warsaw University of Life Sciences - SGGW,
8Department of Chemistry, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract:Pathomorphological Changesin the Small Intestine and Liver of the European Beaver (Castor fiber L. 1758): a case study.The aim of thestudy was to examine and describe the morphology and patomorphology of small intestine and liver of European beaver (Castor fiber). In natural environment beavers  are in constant contact with  various both internal and external parasites. Histological analysis revealed the pathological changes within the digestive track and liver indicating long-term inflammation. It was hypothesized that the observed inflammation was caused by the parasites not related to beavers so far.

Key words: beaver, small intestine, liver, pathology, parasites

Streszczenie: Zmiany patomorfologiczne w jelicie cienkim i wątrobie bobra europejskiego (Castor fiber): studium przypadku. Celem pracy była ocena patomorfologiczna jelita cienkiego i wątroby bobra europejskiego (Castor fiber). W naturalnym środowisku bobry mają stały kontakt z pasożytami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Ocena preparatów histologicznych wykazała zmiany patologiczne w obrębie układu pokarmowego i wątroby wskazując na przewlekły stan zapalny. Założono hipotezę, że przyczyną obserwowanych patologicznych zmian w tkanek jest zapalenie wywołane pasożytami jakich wcześniej nie stwierdzano u bobrów.

Słowa kluczowe: bóbr, jelito cienkie, wątroba, patomorfologia, pasożyty

Please use the following format to cite the selected article:
NIEMIEC T., SIKOROWSKI K., STRUŻYŃSKI W., PAŚKO S., BARTYZEL B.J., SZMIDT M., BALCERAK M., JANUTA G., BIELECKI W., KOCZOŃ P. Pathomorphological changes in the small intestine and liver of the european beaver (Castor fiber L. 1758): a case study.  Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (2), 2016: 229–234.

Authors’ addresses:

Tomasz Niemiec
Zakład Żywienia Zwierząt
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Poland
e-mail: tomasz_niemiec@sggw.pl