Safe and effective anaesthesiological protocols in domestic pig

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 55 (2), 2016: 219–227
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (2), 2016)

Safe and effective anaesthesiological protocols in domestic pig

ANITA MIKOŁAJCZYK
Department of Pubilic Health, Epidemiology and Microbiology, Faculty of Medical Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Abstract:Safe and effective anaesthesiological protocols in domestic pig.The aim of this study was to establish a neuroleptanalgesic protocol anda general anaesthetic protocol in domestic pigs. The study was approved by approved by the Local Ethical Commission of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn (the permit no. 73/2015). Fifteen juvenile female crossbred gilts were used. The drugs used in intramuscularly injection were: atropine (0.035 mg/kg b.w.), ketamine (7.0 mg/kg b.w.), medetomidine (0.063 mg/kg b.w.). The main anaesthetic drug, propofol, was given intravenously for induction and maintenance of general anaesthesia. To achieve the adequate neuroleptanalgesia the animals required in intramuscular injection atropine, ketamine and medetomidine mixing in the same syringe. The average time from muscular injection to the point at which pigs remained laterally recumbent was 1.95 ± 0.72 min. The average time from muscular injection to the point at which pigs managed to stand in recovery was 75.80 ± 13.14 min. To achieve the general anaesthesia the pigs required atropine, ketamine, medetomidine and propofol. Premedication with mixture of atropine, ketamine and medetomidine was achieved rapidly after intramuscular injection. All pigs became recumbent within 1.20 ± 0.19 min without any signs of excitement. The average time from muscular injection to the point at which pigs remained laterally recumbent was 2.06 ± 0.67 min. The induction dose of propofol was 4.5 mg/kg b. w.. Anaesthesia was maintained with propofol 2.0 mg/kg b.w.. During the surgery no complications occurred intraoperatively concerning. Concluding the findings demonstrate that the proposed protocols permits to obtain a safe and effective neuroleptanalgesia and general anaesthesia in swine and can be useful in biomedical investigations. A short-lasting time for recumbency after intramuscularly injection of atropine, ketamine and medetomidine mixture injection can allow optimizing the workflow of clinical practice in a laboratory animal farm.

Key words: anaesthesia, ketamine, medetomidine, propofol, pig

Streszczenie:Bezpieczne i skuteczne protokoły anestezjologiczne świni domowej. Celem tego badania było ustalenie protokołu neuroleptoanalgetycznego oraz protokołu znieczulenia ogólnego świni domowej. Badania zostały zatwierdzone przez Lokalną Komisję Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Olsztynie (zezwolenie nr 73/2015).W doświadczeniu wzięło udział piętnaście loszek. W iniekcji domięśniowej zastosowano: atropinę (0,035 mg / kg m.c.), ketaminę (7,0 mg / kg m.c. ) i medetomidynę (0,063 mg / kg m.c.). Podstawowy środek znieczulający, propofol, podawano dożylnie w celu indukcji i podtrzymania znieczulenia ogólnego. Aby zapewnić odpowiednią neuroleptanalgesię zwierzętom podano domięśniowo w jednej strzykawce mieszaninę atropiny, ketaminy i medetomidyny.Średni czas od iniekcji domięśniowej do momentu, w którym świnie pozostały w pozycji bocznej leżącej wyniósł 1,95 ± 0,72 min. Świnie odzyskały świadomość średnio po 75,80 ± 13,14 min od podania iniekcji domięśniowej. W celu osiągnięcia znieczulenia ogólnego użyto atropiny, ketaminy, medetomidyny i propofolu. Premedykację przy użyciu mieszaniny atropiny, ketaminy i medetomidyny osiągnięto bardzo szybko po iniekcji domięśniowej. Loszki znalazły się w pozycji leżącej w ciągu 1,20 ± 0,19 min, bez jakichkolwiek oznak niepokoju. Średni czas od iniekcji domięśniowej do momentu, w którym świnie pozostały w pozycji bocznej leżącej wyniósł 2,06 ± 0,67 min. Dawka indukcyjna propofolu wyniosła 4,5 mg/kg m.c., natomiast podtrzymująca 2,0 mg/kg m.c.. Podczas zabiegu nie zaobserwowano jakichkolwiek powikłań śródoperacyjnych. Powyższe badania wskazują, że proponowane protokoły są bezpieczne i skuteczne oraz mogą być użyteczne w badaniach biomedycznych. Krótki czas w jakim świnie znalazły się w pozycji leżącej po podaniu domięśniowym mieszaniny atropiny, ketaminy i medetomidyny może pozwolić na zoptymalizowanie przebiegu prac w zwierzętarni.

Słowa kluczowe: znieczulenie, ketamina, medetomidyna, propofol, świnia

Please use the following format to cite the selected article: MIKOŁAJCZYK A. Safe and effective anaesthesiological protocols in domestic pig. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (2), 2016:219–227.

 

Authors’ addresses:

Anita Mikołajczyk
Katedra Zdrowia Publicznego, Epidemiologii
i Mikrobiologii
Wydział Nauk Medycznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Warszawska 30, p. 306,
10-082 Olsztyn
Poland
e-mail: anita.mikolajczyk@uwm.edu.pl