The influence of the types of cross-breeding of the parental generation on the final results of stationary performance tests of polish half-bred mares

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 55 (2), 2016: 209–217
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (2), 2016)

The influence of the types of cross-breeding of the parental generation on the final results of stationary performance tests of polish half-bred mares

MAŁGORZATA MAŚKO, ANNA ŁOJEK, AGNIESZKA BORUTA
Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The influence of the types of cross-breeding of the parental generation on the final results of stationary performance tests of polish half-bred mares. An analysis was made of the pedigrees of Polish half-bred mares that underwent a stationary performance test in Polish training stations in order to isolate the types of applied cross-breeding schemes of the parental generation. An attempt was made to determine the influence of particular cross-breeding schemes on the diversity of the value of the final results of the performance test, which is an indicator of the utility value of the mare.The research material consisted of the results of stationary saddle performance tests of 994 mares, obtained at training stations between a period of 2007-2012.The highest least squares means of the final results of the test were achieved by mares whose parents were representatives of foreign breeds, and the lowest by mares deriving from Małopolska breed parents. The largest group among mares taking the stationary saddle test consisted of daughters of one foreign breed parent and the second a Polish Warmblood. The greatest diversity among the schemes for selecting pairs for reproduction was found in the Polish Warmblood mare group. Mares deriving from both parents of the Małopolska breed, as well as from one parent of the Małopolska breed refined with Thoroughbred blood, showed the largest variability of the achieved results in the performance test.

Key words: half-bred mares, performance tests, parentage, utility value

Streszczenie:
Wpływ typu krzyżowania pokolenia rodzicielskiego na wyniki końcowe stacjonarnych prób dzielności klaczy polskich ras półkrwi. Dokonano analizy rodowodów klaczy polskich ras półkrwi zdających stacjonarną próbę dzielności w Zakładach Treningowych pod kątem wyodrębnienia typów zastosowanych schematów krzyżowań pokolenia rodzicielskiego. Podjęto próbę określenia wpływu poszczególnych schematów krzyżowań na zróżnicowanie wartości wyniku końcowego próby dzielności, będącego miarą wartości użytkowej klaczy. Materiał badawczy stanowiły wyniki stacjonarnych wierzchowych prób dzielności 994 klaczy, uzyskane w zakładach treningowych (SPW) w latach 2007 – 2012. Najwyższe średnie najmniejszych kwadratów wyniku końcowego próby uzyskały klacze których rodzice byli przedstawicielami ras zagranicznych a najniższe klacze pochodzące po rodzicach rasy małopolskiej. Najliczniejszą grupę spośród klaczy zdających stacjonarną próbę wierzchową tworzyły córki jednego z rodziców rasy zagranicznej i drugiego szlachetnego półkrwi. Największe zróżnicowanie zastosowanych schematów doboru par do rozrodu stwierdzono w grupie klaczy rasy polski koń szlachetny półkrwi. Klacze pochodząca po obojgu rodzicach rasy małopolskiej oraz po rodzicu rasy małopolskiej uszlachetnionym rasą pełnej krwi angielskiej charakteryzowały się największą zmiennością uzyskanych wyników próby dzielności.

Słowa kluczowe
: klacze ras półkrwi, próby dzielności, pochodzenie, wartość użytkowa

Please use the following format to cite the selected article:
MAŚKO M., ŁOJEK A., BORUTA A. The influence of the types of cross-breeding of the parental generation on the fi nal results of stationary performance tests of Polish half-bred mares. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (2), 2016: 209–217.

Authors’ addresses:

Małgorzata Maśko
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Poland
e-mail: malgorzata_masko@sggw.pl